LIUDKEVICH, D. Návrh virtuálního síťového kolaborativního zvukového nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kavan, Jan

Student v rámci své práce zpracoval návrh a prototyp síťového kolaborativního zvukového nástroje. Mým cílem, z pozice vedoucího práce, byl nejen výzkum a realizace samotná, ale i celková metodika a zadokumentování řešení vývojového projektu. Ačkoliv se pro studenta jednalo o novou oblast, zhostil se řešení se ctí a výsledný projekt je unikátní a netriviální. Rovněž prostředí SuperCollider, Processing a Node.js byly pro studenta novou oblastí, kterou nastudoval do takové míry, že byl schopen sestavit funkční softwarové řešení. V průběhu přípravy a realizace práce pravidelně komunikoval, byl aktivní a pružně reagoval na mé připomínky i náměty ke zlepšení. Práce je dostatečně ozdrojovaná kombinací monografií a online zdrojů, ačkoliv v několika případech není dostatečně respektována citační norma. Jazykově se jedná o akceptovatelný výsledek, který ale spíše svědčí o kvalitě překladu, protože čeština není studentův mateřský jazyk. Na mé důrazné doporučení prošla práce důkladnou korekturou. Místy se tedy mohou objevovat stylistické neobratnosti, které ale z výše uvedených důvodů osobně zanedbávám, neboť je přikládám na vrub překladu a nenarušují celkový význam práce. Celkově tedy hodnotím jak spolupráci, tak i výsledný výstup hodnocením A95.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Kiska, Tomáš

Bakalář Denis Liudkevich vypracoval práci zaměřenou na návrh virtuálního síťového kolaborativního zvukového nástroje. Lze konstatovat, že zadání práce bylo splněno. Diplomová práce svým rozsahem považuji za nadprůměrnou a obsahově vyčerpávající. Student poměrně podrobně vysvětluje problematiku již existujících projektů v této oblasti, tak samotný návrh a realizaci svého nástroje. Za menší nedostatek považuji samotnou grafickou úpravu práce, která v první řadě částečně postrádá lepši organizovanost obsahu. Místy by se hodilo i tučně písmo či kurzíva ke zvýraznění podstatných termínu a částí. Jelikož se v textu objevují obrázky zejména diagramy a grafy, tak postrádám jejich vyobrazení ve vektorové grafice. Kdy místy použité snímky obrazovky trpí neduhem v podobě blokových artefaktů a tím jsou dosti nečitelné. V další řadě lze pochválit seznam využité literatury, který čítá opravdu slušný počet zdrojů. Co se týče citační normy, tak ta místy nebyla dodržena. Jazyk práce není na vysoké úrovni, avšak je čtivý a vesměs srozumitelný. Praktická část nese v sobě preciznost, i když se mi nepodařilo ji spustit se všemi funkcionalitami. Za nedostatek považuji, že v práci (nejlépe v příloze) naprosto postrádám uživatelský manuál, jak nástroj zprovoznit a využívat. I přes výše uvedené výhrady, tak oceňuji především studentův náhled do problematiky a kvalitní praktickou část. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 90 A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 126061