JELÍNKOVÁ, J. Rozpoznání hudebního slohu z orchestrální nahrávky za pomoci technik Music Information Retrieval [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kiska, Tomáš

Bakalářka Jana Jelínkova vypracovala práci zaměřenou na rozpoznávání hudebního slohu z orchestrální nahrávky za pomoci technik Music Information Retrieval. Studentka zadání práce splnila a bylo dosaženo dobrých výsledků. V rámci práce oceňuji sestavenou vlastní databázi skladeb, která rovnoměrně reprezentovala jednotlivé hudební slohy. Dále bylo využitou několik klasifikátorů, na kterých byl data set otestován. Za mírný nedostatek považuji nevyužití více metrik (např. Spearmanův korelační koeficient nebo Pearsonův korelační koeficient). Z hlediska grafické stránky je diplomová práce na vysoké úrovni a nemám k ní žádné vážné výhrady. Obsahově se jedná zároveň o nad průměrnou práci. Odbornost textu je na vysoké úrovni. Celkově je problematika dostatečně shrnuta a diskuze s výsledky jsou naprosto výstižné. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 90 A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Zvončák, Vojtěch

V rámci práce byla vytvořena nová datová sada obsahující 600 skladeb. Všechny nahrávky byly vhodně předzpracovány. Při odhadování hudebních slohů bylo použito několik druhů klasifikátorů. Byla provedena jak regresní tak klasifikační analýza. Práce obsahuje překlepy, a odborné nejasnosti. Autorka například neuvádí, jakými metrikami byly jednotlivé klasifikátory hodnoceny. Uvedení úryvků notových zápisů několika symfonických děl v teoretickém úvodu považuji za zbytečné, jelikož v této práci je jejich informační hodnota minimální. Práce má jasnou strukturu a je na průměrné odborné úrovni. Diplomantka zadání splnila.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 126069