IĽKO, L. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Práce byla provedena autorem téměř samostatně, s minimem konzultací. Poměrně kvalitní, i když komplikované, dispoziční řešení lze hodnotit kladně; objemové řešení stavby se - téměř bezdůvodně - vymyká měřítku lokality. Bakalářská práce byla odevzdána se zpožděním, po stanoveném a závazném termínu pro odevzdání všech bakalářských prací. K posuzování byla práce přijata výjimečným rozhodnutím děkana Fakulty architektury. Vzhledem k těmto skutečnostem je navrhované hodnocení sníženo (i přes nesporné kvality práce) na nejnižší možnou úroveň. Otázky a náměty k obhajobě: Objasněte důvody objemového řešení stavby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování samostatná práce s minimem konzultací. Práce odevzdána po termínu.
Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Poslušná, Iva

Celkový dojem navrhovaného objektu je velice přívětivý dané lokalitě a měřítku města i samotného místa. Maximálně těží z nárožní polohy a nabízí otevření celým východo-jižně-západním směrem. Tvarování hloubky domu i natočení nabízí uvnitř i různé dispozice bytů a tak i jejich širší nabídku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A uzavření nároží "bloku" reaguje na své sousední objekty neagresivní formou, očekávané L ve své odsunuté poloze dává vznik volnému nástupnímu prostoru a typickému městskému prvku-podloubí ustupující nejvyšší podlaží a natočení do směru hřebene sousední střechy přijatelně koriguje výšku a objem nového objektu
Architektonické řešení A celkový výraz odpovídá zadání městský dům navržené fasády čitelně vypovídají o náplni uvnitř, parter se prosklením i ustoupením zapojuje do života města-místa málo propracované pohledy, bohužel, nenabízejí představu o zamýšlených materiálech
Provozní řešení B navrhovaná funkční náplň je adekvátní městskému domu není jasné, jak bude zabezpečen přístup do podlaží bytů ze společného komunikačního jádra s částí administrativy byty postrádají sklepní boxy, jejich vstupní části jsou u některých velmi stísněné(F,D), velkou přednost poskytují loggie orientované pohledu na město a řeku
Technicko konstrukční řešení A navržené konstrukční řešení s ohledem na tvar půdorysu a ustoupení vyšších podlaží je racionální s min. handicapem v interiéru - jen u zvětšených rozponů velký průvlak v podhledu
Formální úroveň C předložená dokumentace postrádá některé náležitosti, které komplikují posouzení projektu: základní popisy výkresů, označení podlaží (-1NP je ve skutečnosti 1PP, 1NP je ve skutečnosti 2NP....), označení směru pohledů řezů podrobnější legendy místností více detailů výkresu situace a vstupního podlaží výkresy pohledů působí jako hrubá stavba, ne jako hotový návrh architekta, výkres pohledu ze severu chybí
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 31611