POLÁŠKOVÁ, L. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Bakalářská práce je utilitárním řešením zadání, bez výraznějšího přínosu či hledání možných konceptů. I přes tuto charakteristiku lze kladně hodnotit lapidární výraz uliční fasády a celkově střídmou podobu stavby. Formální zpracováním dosahuje minimální akceptovatelné úrovně bakalářské práce, Otázky a náměty k obhajobě: Popište možné způsoby zastínění exponované jižní fasády.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování průběžná práce na projektu
Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Dvořák, Tomáš

1. Urbanistické řešení Urbanistickému řešení zástavby měkkou formou je jednou z možností. Možná souvislost s měkkou formou toku řeky není dále rozvinuta. Vnitřní dvůr jako potenciální klidné místo odpočinku je zbytečně degradováno příjezdem do suterénu garáží. Hmotově není zcela zvládnuté zasazení domu k stávajícím objektům. 2. Architektonické řešení Architektonický výraz stavby určují skleněné stěny a předsunutá lodžie ve 2.np, jejíž členění určuje měřítko domu. Změnu v rytmu členění na nároží nevnímám jako přínos, protože dojde ke smazání rozdílu v rytmu mezi 2. a 3. patrem. 3. Provozní řešení Suterén není řešen ekonomicky, vnitřní dvůr je znehodnocen zbytečně dlouhou příjezdovou komunikací. Komerční patro vyhoví nárokům pronajímatelů. Z hlediska údržby a provozu není vhodné řešení volně přístupného výtahu a schodiště k bytům. Skladba bytů je nevyvážená a není vhodná pro jednoduché uplatnění objektu na dnešním trhu realit. 4. Technicko konstrukční řešení Ve zpracování stavebního řezu objektem pozor na tepelné mosty mezi rámem okna a venkovním prostředí na terasách, dále pozor na tloušťku betonové mazaniny v podlaze - 50 mm je málo při použití 30 mm hmoty Rockwool steprock (relativně tlustá měkká vrstva). Z řezu také vyplývá použití fancoilů v topném systému pod okny, pozor na jejich problematickou účinnost a případně také hlučnost při použití ventilátorů. V tomto případě (celoskleněná fasáda) se mi zdá vhodnější použití podlahového topení. 5. Formální úroveň Grafické podání je jasné a srozumitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Architektonické řešení B
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 31618