BRAVENÝ, A. Produkce CO2 a obchod s emisními povolenkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ferdan, Tomáš

Cílem bakalářské práce bylo na základě rešerše literatury zhodnotit aktuální stav produkce CO2 v České republice v porovnání s EU a dále se seznámit s obchodem s emisními povolenkami. Bakalář projevoval aktivní a svědomitý přístup k dané problematice, pravidelně se účastnil konzultací a samostatně vyhledal literární a elektronické prameny a to zejména v anglickém jazyce. Na základě nabytých informací pak v první části práce zpracoval základní přehled o oxidu uhličitém a jeho produkci. Druhá část práce byla pak věnována emisním povolenkám. Autor zde uvedl historii a legislativu obchodování s emisemi a na jednoduchém příkladu prokázal, že problematice plně porozuměl. Díky některým nevhodně zvoleným nadpisům a místy nejasné formulaci psaného projevu, se někdy vytrácí návaznost jednotlivých kapitol. Po grafické stránce se dají v práci nalézt nějaké nesrovnalosti. Závěrem lze říct, že bakalářská práce byla vypracována dle zadání a všechny cíle byly splněny, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Niesner, Jakub

Autor se ve své práci snaží dodržovat body zadání, nicméně jejich obsah působí rozporuplně. Práce je rozdělena do dvou celků. V prvním se tematicky zabývá produkcí a zdroji emisí CO2, ve druhém samotným obchodováním s emisními povolenkami. Přesto, že je patrná snaha o určitou kontinuitu a logickou návaznost textu, výsledek působí roztříštěným a převážně nepřehledným dojmem. Tomu přispívá i autorův ne příliš věcný jazyk a některé grafické prvky (viz např. obr. 3.1). Vzhledem k patrné převaze spíše ekonomického charakteru práce chybí v textu zřetelná odborná terminologie; chybí také vhodný seznam použitých symbolů a zkratek. V závěru se sice autor vyjadřuje k určitému zhodnocení systému s emisními povolenkami, podpora těchto tvrzení je ovšem v předchozím textu argumentačně slabá. Celková grafická úprava je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37909