ŠAFÁŘ, M. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Kvalitní architektonický návrh s kultivovaným výrazem a jasnou kontextovou vazbou na nábřeží a historické jádro města.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Svědomitý, samostatný a profesionální přístup k práci s dobrým časovým rozvrhem.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Foretník, Jan

Práce je na velmi dobré architektonické úrovni a vysoké grafické úrovni, ale sráží ji schematičnost řešení, která působí dojmem nedodělku. Přes tyto nedostatky ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Možné, za nevhodnou považuji gradaci hmoty směrem od nároží.
Architektonické řešení B Je patrná snaha o současné řešení, členění fasády a její měřítko ale není v kontextu zvoleno nejvhodněji.
Provozní řešení B Provozní řešení je bezproblémové, ale je řešené velmi schématicky. U obchodních ploch by mělo být řešeno zázemí zaměstnanců. Uvítal bych vtipnější prostorové řešení mezonetových bytů. V garážích je poměrně málo parkovacích stání vzhledem k ploše a zbytečně vysoká světlá výška.
Technicko konstrukční řešení B Možné. Jako nedostatečná se mi jeví tepelná izolace vodorovných konstrukcí otevřeného prostoru kavárny a použití minerální vlny ve skladbě pochozí části.
Formální úroveň B Graficky na vysoké úrovni, přehledné, ale velmi schématické. Chybí popisky.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 31629