ŠIPULOVÁ, J. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Průběžná a cílevědomá práce na základě analýzy možností (oslunění a osvětlení) území, jejímž výsledkem je silný koncept dvou objemů (věží) s kvalitním formálním provedením a grafickou prezentací. Otázky a náměty k obhajobě: Upřesněte řešení a využití navrženého veřejného prostoru v nároží ulic.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování průběžná práce na projektu s pragmatickým přístupem
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Vágner, Lukáš

Soubor staveb bude dobře realizovatelný, posluchačka splnila dobře zadání, a prokázala zvládnutí základních problémů profese. Autor se v bromlematice místa dobře zorientoval, práce je přehledná, srozumitelná a graficky na úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Území autor rozčlenil vhodným způsobem. Objemy jednotlivých polyfunkčních budov zvolil přiměřeně danému měřítku. Výška objektů a zdůraznění nárožního domu je příjemným akcentem místa. Otevřením hmot domů do nábřeží vzniká veřejný prostor, který by si dle mého názoru zasloužil poněkud kvalitnější zpracování - stromy, vodní prvek, výběr dlažby apod. Poněkud hůře působí uskočení nižšího objektu od sousedního domu - transparentní štítová stěna, a terasa v prázdném rohu komplexu, která je bez využití.
Architektonické řešení B Vazba nových objektů na okolní zástavbu, jejich podlažnost a hmotové členění je optimální. Vzniklý veřejný prostor je velmi formálně zpracován a zasloužil by si větší pozornost autora. Řešení fasád : - parter jasně vyjadřuje komerční prostory - celková hmota domu je prolnuta terasami a lodžiemi, které jsou kryty stínícím prvkem děrovaného plechu, který pro danou funkci není příliš vhodný a nepřispívá ke zpříjemnění prostředí a tepelné pohody teras - nahodilé pozice oken působí velmi nekompozičně, v pohledech na jednotlivé fasády není nějaký princip, symetrie, zrcadlení nebo snad fór. Umístění oken působí velice nahodile.
Provozní řešení C Návrh parteru je přijatelný, větší pozornost by si zasloužil předprostor před objektem. Nešťastné vnímám umístění sklepních prostor do tak ceněného podlaží. Koncept restaurace by mohl lépe využívat terasu v druhém nadzemním podlaží. Celkově by bylo vhodné dispozici upravit a vyčistit. Řešení bytů a koncepce jader je přijatelná. ( stále se opakující model spojené kuchyně s jídelním koutem a obývacím pokojem, který je v návaznosti na ložnici a další pokoj, působí monotónně, uvítal bych variabilitu bytů například s centrální vstupní halou a oddělenými vstupy do jednotlivých pokojů ). Různé šířky a hloubky teras jsou v reálu technicky náročnější, nikoliv neproveditelné. ( různé uskočení teras v návaznosti na nosné zdivo v různých podlažích ).
Technicko konstrukční řešení B Konstrukční systém je méně čitelný, nicméně realizovatelný. V prostorách sklepů by bylo dobré uvažovat s nosnou stěnou, která by zmenšila celkové rozpětí stěn. Kombinace železobetonového skeletu se zděným systémem je vhodné řešení pro polyfunkční dům. Detail fasády je dobrý, diskutabilní je vysunutí fixního okna - portálu v návaznosti na napojení obvodového zdiva, a pozice okenních otvorů vůči železobetonovému překladu - vznik tepelného mostu.
Formální úroveň B Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje dobrým zpracováním, je přehledné a srozumitelné. Celkově je možné práci hodnotit jako velmi zdařilou.
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 31624