STEUER, P. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Bakalářský projekt je výsledkem soustavné práce autora, zaměřené jak na celkový koncept stavby, tak i na dílčí části a technické řešení. Po celou dobu zpracování i výsledným návrhem autor dokladuje nadstandardní, vysokou úroveň projektu. Otázky a náměty k obhajobě: Definujte využití platformy (m.č. 201) na zvýšené úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Odpovědný a cílevědomý přístup
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Machovský, Tomáš

Autor je schopen jasně formulovat ideu, vnímat urbánní souvislosti a chápat dům v kontextu okolí. Koncept vrstvení je přínosným tématem pro danou lokalitu, nicméně by si zasloužilo hlubší analýzy a vybalancování. Návrh přináší novou kvalitu s odkazem na tradici místa. Jeho přínosem je propojení veřejného prostoru s prostorem samotného domu. Autor se jasně vyjadřuje k tématům - proluka v historické části města, odkaz k tradici, veřejný prostor.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Vzájemné propojení urbanistického a architektonického řešení se stává základním konceptem tohoto návrhu. Zdařilé vyřešení pravobřežní fronty doplněním chybějící hmoty v návaznosti na dominantní sokolovnu. Vytvoření veřejného prostoru nabízí místu velmi cenný prostor a přináší do místa městský motiv. Návrh vychází z konceptu vrstvení. Jednoltivé funkci je přiřazena pozice ve vertikálním schématu. Volba proporce a pozice jednotlivých fukncí je zcela zásadní. Zcela zásadní se jeví vztah funkce obchodní a parkování, který zásadně ovlivňuje využití prostoru parteru a 2.np. Zvolená velikost obchodních ploch vyžaduje velký počet parkovacích stání a tím dochází k "nafouknutí" objemu funkce parkování, což má za důsledek přesun obchodních ploch do 2.np a naopak umístění parkovacích stání v cenné přízemní úrovni.
Architektonické řešení B Koncepční řešení nabízí parter ve 2.np v návaznosti na uliční úroven - přístupný po schodišti. Účelové umístění atraktivního pohledu na město s hradbami z "veřejného okna" ve 2.np nebude v konkurenci nábřeží takovým lákadlem a nestane se tím kýženým cílem cesty z ulice do parteru. Motiv vyhlídkového okna je bližší spíše velkoměstu, kde se v husté zástavbě nabízí zajímavý pohled na město v netradiční pozici.
Provozní řešení C Přístup po venkovním schodišti z ulice je odepřen imobilním občanům, kteří jsou tak nuceni použít vnitřní schodiště, resp. výtah, určené pro obyvatele domu - to lze považovat za méně šťastné. Jakékoliv bezbariérové řešení na schodišti v podobě pojízdné rampy je nedůstojné a není vhodné. Zásobování obchodů ve 2.np po schodech není zcela ideální. Umístění autovýtahu v garážích ve vzdálené pozici od vjezdu vytváří rušnou komunikaci uvnitř domu, v garážích v 1.np. Způsob najízdění, resp. couvání "z" a "do" autovýtahu při vyjízdění je téma k obecné diskuzi.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční systém a řešení detailů je zvolena adekvátně k funkci.
Formální úroveň A Presentace a grafické zpracování je na profesionální úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 31623