SRPKOVÁ, B. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Autorka navrhuje stavbu s výrazným objemovým řešením - nikoliv svévolně či formálně, ale na základě samostatné analýzy zastínění území. Polygonální stopa objektu definuje výrazné nároží, naproti tomu dispoziční koncept respektuje ortogonální konstrukční systém a umožňuje tak racionální řešení půdorysu. Výrazná hmota objektu je sjednocena obkladem z cembonitových desek. Jednotný obklad fasád i střech podporuje abstraktní a čitelnou podobu stavby, avšak za cenu komplikovaných detailů střešního pláště. Celkově kvalitní provedení práce i grafická úroveň dokladuje soustavnou práci i schopnosti autorky. Otázky a náměty k obhajobě: Popište detaily a odvodnění střešního pláště.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování invenční, systematický, samostatný
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Mutina, Petr

Přínosem této práce je především kvalitní urbanistické řešení vycházející z konceptu osvětlenosti parcely a návaznosti na bezprostřední okolí. Zdařilé je i výrazné tvarové řešení objektu. Dispoziční řešení zejména u mezonetových bytů svou kvalitou zaostává. Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je přehledné a srozumitelné. Celkově je možné práci hodnotit jako zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B navržené urbanistické řešení zajímavým způsobem reaguje na přirozené podmínky dané parcelou a citlivě navazuje na okolní zástavbu v ulici Brabansko a Malá Dlážka jako pozitivní je možné označit i koncept vycházející ze světelných podmínek parcely a vazeb na okolní zástavbu, které vytváří prostřednictvím zalomení objektu přirozený veřejný předprostor, jako místo společenského setkávání s vazbou na nábřeží, a zároveň vnitřní dvůr se soukromou zelení pro obyvatele domu diskutabilní je řešení zelených ploch a chodníků ve vazbě na komerčně využitelný parter (zatravněné plochy zabíhají až k fasádám)
Architektonické řešení B jasné hmotové řešení s logickou návazností na rozdílné měřítko ulic Brabansko a Malá dlážka formální řešení nového objektu je v návaznosti na zvolený koncept poměrně zdařilé a přes své výrazné tvarové řešení se vhodně začleňuje do kontextu daného místa ve vztahu k sokolovně, k sousedním budovám k řece a nábřeží vhodně zvolená je i zamýšlená funkční náplň integrující komerční aktivity v parteru objektu a bytovou funkci ve vyšších podlažích vzhledem ke konceptu, který považuje za klíčové světelné podmínky a orientaci na výhledy, je minimálně problematické, ne-li nedostatečné řešení 4.np s minimálním počtem oken
Provozní řešení C celkové provozní řešení je poměrně zdařilé a zajišťuje optimální vazby jednotlivých funkcí vhodné je i umístění vertikálních komunikačních jader umožňující snadný přístup k bytům, dispozice bytů ve 2.np jsou celkem zvládnuté, ale u některých bytů je v nepoměru velikost obytného prostoru a ložnic nepřesvědčivě působí galerie bytů ve 4.np, propojení s prostory ve 3.np je v několika případech nelogické, navíc nedostatečně osvětlené (je zřejmé, že v tomto případě je to na úkor výtvarného řešení objektu)
Technicko konstrukční řešení B zvolený kombinovaný konstrukční systém je adekvátní a koresponduje s navrženým funkčním a prostorovým řešením v textové části chybí zmínka o tom, jak bude technicky řešeno 1.pp s ohledem na komplikované poměry v území (v zadání se nepředpokládalo využití podzemích podlaží vzhledem k vysoké hladině podzemní vody)
Formální úroveň A grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je jasné, přehledné a srozumitelné 3D prezentace je zpracovaná velmi atraktivně dokumentuje zamýšlený přístup k řešení postrádám celkovou analýzu dané lokality
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 31621