SOJÁKOVÁ, T. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Bakalářská práce je výsledkem systematické a průběžné práce autorky, dokladuje její schopnosti a přístup k profesi. Důležitou charakteristikou konceptu i projektu je přiměřenost - objem stavby, její civilní výraz, nenáročné technologie a materiály - to vše je přiměřené zadání, charakteru území i možnostem lokality. Celkově kvalitní formální provedení projektu je do jisté míry dotčeno horší grafikou perspektiv. Otázky a náměty k obhajobě: Doložte oslunění dvorního bytu v 1NP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování samostatný na úrovni bakalářské práce
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mutina, Petr

Přínosem této práce je především citlivé chápání celého řešeného prostoru a kvalitní urbanistické a dispoziční řešení. Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je přehledné a srozumitelné. Celkově je možné práci hodnotit jako velmi zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A navržené urbanistické řešení citlivě reaguje na okolní zástavbu a vhodně doplňuje nárožní prostor při křížení ulic Brabansko a Malá Dlážka jako pozitivní je možné označit i koncept s volným nárožím vytvořeným vzájemným posunutím dvou hmot přirozeně navazujících na sousední objekty toto elegantní řešení vytváří předprostor - piazettu jako místo společenského setkávání s vazbou na nábřeží a zároveň vnitřní dvůr pro obyvatele domu
Architektonické řešení A jasné hmotové řešení s logickou návazností na rozdílné měřítko ulic Brabansko a Malá dlážka formální řešení nového objektu vhodně rozděleného na dva vzájemně posunuté horizontální objemy je decentní a klade důraz na jejich začlenění do kontextu daného místa ve vztahu k sokolovně, k sousedním budovám a ve vztahu k řece a nábřeží vhodně zvolená je i zamýšlená funkční náplň integrující komerční aktivity v parteru objektu a bytovou funkci ve vyšších podlažích
Provozní řešení B provozní řešení je poměrně zdařilé a zajišťuje optimální vazby jednotlivých funkcí vhodné je umístění vertikálních komunikací mezi dvě navržené hmoty objektu, umožňující snadný přístup k bytům, v našich klimatických podmínkách je k zamyšlení volba otevřeného schodiště vstupní prostory některých bytů působí poněkud stísněně diskutabilní je umístění bytu v 1.np orientovaného do společného dvora (bezprostřední kontakt bytu s dvorem užívaným všemi obyvateli domu by byl problematický)
Technicko konstrukční řešení B zvolený kombinovaný konstrukční systém je adekvátní a koresponduje s navrženým funkčním a prostorovým řešením jednotlivých podlaží v textové části chybí zmínka o tom, jak bude technicky řešeno 1.pp s ohledem na komplikované poměry v území (v zadání se nepředpokládalo využití podzemích podlaží vzhledem k vysoké hladině podzemní vody)
Formální úroveň A pečlivě zdokumentované analýzy dané lokality grafické ztvárnění projektu se vyznačuje pečlivým zpracováním, je jasné, přehledné a srozumitelné 3D prezentace velmi dobře dokumentuje zamýšlený přístup k řešení
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 31620