SOVA, V. Testovací jednotka proporcionálních ventilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Grepl, Robert

Student pracoval velmi iniciativně a prokázal nadstandartní odborné i organizační schopnosti. Výsledkem jeho práce je funkční vzorek zařízení, který bude dále vyvíjen po konzultacích s průmyslovým partnerem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tlustoš, Jiří

Vzhledem k tomu, že řešená problematika a je velice komplexní a rozsáhlá, student názorně prezentoval znalosti z jednotlivých disciplín a jejich integraci do výsledného řešení. Navrhované modulární řešení umožňuje rozšiřování jednotky do budoucna a implementaci nových funkcí. Z analýzy stávajících řešení dostupných na trhu je zřejmé že studentem navrhované řešení po dopracování do finální verze bude mnohem flexibilnější a univerzální, což bylo původním cílem práce. Rozdělení jednotky na jednotlivé funkční bloky a jejich realizace individuálními DSP je velice výhodný postup, který umožní monitorování a diagnostiku funkce a jejich optimalizaci bez nežádoucích vlivů na celek. Student prokázal teoretické i praktické znalosti konstrukce analogových a digitálních obvodů a jejich testování. Funkce jednotky byla ověřena na reálném ventilu bez zpětné vazby s externí elektronikou, tento ventil není pro testování optimální, jiný však nebyl k dispozici. Zde však student prokázal značnou iniciativu a schopnost implementace nových požadavků do stávajícího řešení. Student byl velice kreativní a rychle se zorientoval v dané problematice. Zvolil postup řešení zadaného problému, který splnil požadavky zadání a do budoucna umožní dopracování testovací jednotky do finální podoby využitelné zadavatelem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37939