NOVÁK, J. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Student dochází k zajímavému hmotovému řešení, a to na základě pečlivě zpracovaných analýz a studií. Vytvoření veřejného prostoru s vejčitou hmotou kavárny a studia v nejexponovanější poloze nároží vytváří předpoklady úspěšného a citlivého obohacení celého nábřeží i živé vnitřní prostory 1. n.p. s umsítěním dalších aktivit. Hravá kompozice dvou a třípodlažních hmot při obou ulicích je v severozápadním rohu pozemku završena šestipodlažní dominantou. Rozvržení funkcí je logické - ve 2. a 3. podalží objektů A a C jsou byty, v objektu B centrum volného času pro děti a mládež. Byty ve 2. n.p. objektu C nejsou bezbariérové. Student nezatěžuje plochu pozemku parkováním, které umísťuje ve dvou podzemních podlažích v souladu s hydrogeologickým posudkem. Konstrukční řešení odpovídá charakteru jednotlivých funkcí, jen u bytů bych doporučoval místo nosných stěn z nepálené hlíny využít rovněž monolitický železobeton. Grafické pojetí je kultivované a graficky působivé. Je mi sympatické, že i v prostorových řešeních nespoléhá na uniformní výraz počítačové grafiky a opírá se o osobitý výraz. Otázky k obhajobě: 1) Jak se vypořádat s legislativou při řešení odstupu od západní hranice ppozemku a využití oken pro osvětlení místností 2) Jak zajistit bezbariérový přístup do 2. n.p. objektu C 3) Určení povrchů průčelí jednotlivých objektů i dlažby veřejného prostoru (viz detail 1:50).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Müller, Zdeněk

Autor zvolil nekonvenční přístup - věnoval mnoho úsilí rozboru prostoru a hledání - jako hlavní motiv práce. Je třeba říci, že ve většině otázek se správnému řešení přiblížil nebo ho našel. Pro všechny funkce (služby, byty, zábavu, dílny a učebny) našel vhodné nebo možé umístění i architektonický výraz. Je to vysloveně přemýšlivý typ, který se uplatní zejména po získání praktických zkušeností. I výtvarná stránka jeho projevu stojí za pozornost. Splnil požadavky na něho kladené, některé dotáhl dokonce dál, než se obecně předpokládá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A
Architektonické řešení B
Provozní řešení A
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 31637