FIALA, M. Automatický návrh synchronních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Cipín, Radoslav

Student se ve své bakalářské práci zabývá návrhem synchronních strojů. Jádro práce spočívá v nastudování analytických způsobů návrhů synchronních strojů s budicím vinutím a s permanentními magnety a vytvořením uživatelského prostředí v programu MATLAB pro automatizovaný prvotní návrh těchto strojů. Student přistupoval k řešení dané problematiky velmi zodpovědně a vypracoval práci, která je v rámci bakalářského studia na poměrně vysoké úrovni. Všechny body zadání byly splněny a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Mach, Martin

Předložená bakalářská práce má rozsah 65 stran včetně 11 stran příloh a je rozdělena do čtyř kapitol včetně úvodu a závěru. Práce se zabývá návrhem synchronních motorů s elektromagnetickým buzením a s permanentními magnety, součástí je i program vytvořený v prostředí MATLAB, který tento návrh provádí automaticky podle zadaných hodnot. V textu se vyskytuje několik překlepů. Většina tabulek má název uvedený nad tabulkou, u některých je ale pod tabulkou. V práci je použito mnoho rovnic, s jejichž pomocí jsou vypočítávaný parametry navrhovaných strojů. V převážné většině ale není provedeno dosazení číselných hodnot, uveden je obecný vztah a pak rovnou výsledek. To často komplikuje přesné pochopení toho, jak autor k daným výsledkům dospěl. V bakalářské práci je proveden návrh jednoho synchronního stroje s elektromagnetickým buzením a jednoho stroje s permanentními magnety, přičemž zadání pro návrh obou strojů je stejné. Stejné jsou také statory obou strojů. Stroj s elektromagnetickým buzením je s vyniklými póly. K tvaru rotoru stroje s permanentními magnety je uvedeno pouze to, že magnety jsou umístěny na povrchu, ale chybí další popis nebo obrázek tohoto rotoru. Čtenář tak předpokládá, že jde o hladký rotor s magnety na povrchu. Při pohledu na vypočtenou momentovou charakteristiku tohoto stroje, která je na Obr. 3.9 na str. 41, je ale zřejmé, že její tvar je ovlivněn reluktanční složkou momentu a to podobným způsobem jako u stroje s elektromagnetickým buzením. To vytváří dojem, že autor předpokládal permanentní magnety umístěné na povrchu vyniklých pólů. Toto mělo být v práci lépe objasněno, nejlépe pomocí obrázku. V textu nad Obr. 3.9 na str. 41 se navíc uvádí, že maximální moment nastává při zátěžném úhlu /2, na daném obrázku je ale jasně vidět, že to není pravda. Při výpočtu ztrát je pro výpočet dodatečných ztrát použit stejný vztah u obou strojů, který je původně pravděpodobně určen pouze pro stroje s elektromagnetickým buzením na vyniklých pólech. To může být příčinnou nezanedbatelné chyby ve vypočtené velikosti těchto ztrát u stroje s permanentními magnety. Stroj s vyniklými póly je vybaven rozběhovým klecovým vinutím, ztráty v tomto vinutí nejsou spočteny. I při synchronních otáčkách ale v tomto vinutí pravděpodobně nějaké ztráty vznikají v důsledku vyšších harmonických složek magnetické indukce. Při porovnání obou v práci navržených strojů vychází motor s permanentními magnety výrazně lépe. Má o více než třetinu menší hmotnost než stroj s elektromagnetickým buzením, asi o 2 % vyšší účinnost a výrazně vyšší maximální moment viz Obr. 3.9 a Tab. 3.10 na str. 41 a 42. Takto velké rozdíly působí trochu podezřele. Z textu práce není jasné, jakou teplotu strojů autor při návrhu předpokládal. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a lze ji doporučit k obhajobě. Navržené hodnocení: 90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 125757