HALAŠTA, V. Elektromagnetický výpočet elektrického stroje pro letecké aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bárta, Jan

Vítězslav Halašta vypracoval bakalářskou práci na téma elektromagnetický výpočet elektrického stroje pro letecké aplikace. Cílem této práce bylo provést literární rešerši na současné aplikace a trendy využití elektrických strojů v letectví, na požadavky kladené na tyto stroje a dále na elektromagnetickou analýzu vybraného elektrického stroje určeného pro letecký aktuátor. -Z hlediska zadání práce, autor splnil veškeré body zadání v nadstandardním rozsahu a proto hodnotím toto hledisko výborně. -Prezentační úroveň práce a její rozsah dle názoru vedoucího práce odpovídá bakalářské práci a hodnotím práci jako celek z tohoto hlediska výborně. -Jazykové a formální hledisko práce hodnotím výborně. -Autor citoval 44 literárních zdrojů z toho 40 cizojazyčných. Množství citací přesahuje standardní množství u bakalářské práce a poukazuje na autorovu schopnost pracovat s literárními zdroji a zpracovávat literární rešerši na současný stav techniky. Hledisko práce s literaturou tak hodnotím jako výborné. - Výsledkem práce autora je vytvoření rozsáhlé literární rešerše na stav techniky včetně porovnání parametrů již realizovaných strojů pro letectví. Dalším výstupem práce je elektromagnetická analýza stroje, který byl navržen pro elektrohydraulický letecký aktuátor s rotorem vnořeným v pracovní kapalině. Autor provedl podrobnou elektromagnetickou analýzu a dále naprogramoval v jazyce python skripty pro prokládání vypočítaných parametrů v d a q rovině prostřednictvím bázových funkcí. Interpolace naprogramovanými bázovými funkcemi byla využita i v případě vypočítané účinností mapy. Výsledky autora jsou zcela konkrétní, zpracovaná rešerše je aktuální a vytvořené skripty pro vyhodnocení synchronního stroje jsou do budoucna využitelné. Hledisko využití výsledků práce tak hodnotím jako výborné. - Autor práce pracoval velmi usilovně, iniciativně a pilně. Samostatně si dokázal osvojit práci s programem Ansys Maxwell a vyhodnocení dat prostřednictvím skriptů v jazyce Python. Hledisko aktivity studenta během semestru tak hodnotím výborně. Shrnutí: Autor prokázal schopnost sepsat odbornou práci na zadané téma. Zpracoval ze 44 literárních zdrojů obsáhlou a aktuální rešerši na stav techniky v oblasti elektrických strojů pro letectví, dále provedl elektromagnetickou analýzu vybraného stroje a výsledky výpočtů zpracoval prostřednictvím napsaných skriptů v jazyce Python. S ohledem na průměr výše uvedeného slovního hodnocení a rovněž vzhledem k vysoké kvalitě zpracování práce hodnotím stupněm A/ výborně a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Knebl, Ladislav

Předložená bakalářská práce má rozsah 49 stran včetně úvodu a závěru a je rozdělena do 5 kapitol. Student se zabývá elektromagnetickým výpočtem elektrického stroje pro letecké aplikace. V první kapitole se student zabývá rešerší různě elektrifikovaných letadel a jejich aktuátorů. Dále jsou popsány požadavky na elektrické stoje v leteckých aplikacích, na niž plynule navazuje postup návrhu jednoho z typů těchto strojů. V předposlední kapitole je už vytvořen samotný model stroje, který je podrobně analyzován včetně jeho poruchových stavů v kapitole 5. V práci student přistupuje systematicky a má logickou posloupnost. Po gramatické, ale i grafické stránce má práce vysokou úroveň a objevuje se v ní minimum překlepů. Studentem předložená práce obsahuje velmi kvalitně provedenou literární rešerši, kde autor prozkoumal velkou škálu elektrických motorů a podrobně je srovnal a dalo by se z ní i dále vycházet. Kladně hodnotím i použití RFB funkcí na interpolaci a aplikaci na mapovací funkce. Bakalářská práce je ve velmi dobré kvalitě. Autor nastudoval a zpracoval jedno z obtížnějších témat. Body zadání byly splněny a práci lze doporučit k obhajobě. Práci hodnotím stupněm A (95b)

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 125800