LAŠTOVIČKA, J. Návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stoje s vinutým rotorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bárta, Jan

Josef Laštovička vypracoval bakalářskou práci na téma návrh a elektromagnetický výpočet malého synchronního stroje s vinutým rotorem. Cílem této práce bylo provést návrh synchronního stroje a zpracovat v požadovaném rozsahu výrobní dokumentaci pro jeho budoucí výrobu. Stroj by měl v budoucnosti sloužit pro měření laboratorních úloh v bakalářském předmětu elektrické stroje. - Z hlediska zadání práce, autor splnil veškeré body zadání v potřebném rozsahu a proto hodnotím toto hledisko výborně. - Prezentační úroveň práce a její rozsah dle názoru vedoucího práce odpovídá bakalářské práci a hodnotím práci jako celek z tohoto hlediska výborně. - Jazykové a formální hledisko práce hodnotím výborně. - Autor citoval 16 literárních zdrojů z toho pět cizojazyčných. Množství citací odpovídá řešené problematice a hodnotím práci z toho hlediska výborně. - Výsledkem práce autora je vytvoření skriptu v programovacím jazyce python ve kterém provedl elektromagnetický návrh stroje, popis navrženého stroje, základní optimalizace vybraných geometrických rozměrů stroje v analytickém nástroji RMxprt, výpočet konečně prvkovou metodou včetně vhodného vyhodnocení a také zpracování kompletního 3D modelu stroje včetně výkresů vybraných částí. Výstup práce je tak zcela konkrétní a hodnotný pro další využití a proto hodnotím toto hledisko výborně. - Autor práce pracoval velmi usilovně, iniciativně a pilně. Hledisko aktivity studenta během semestru tak hodnotím výborně. Shrnutí: Autor prokázal schopnost sepsat odbornou práci na zadané téma. Seznámil se s návrhem synchronního stroje, který zpracoval v programovacím jazyce Python a dále provedl návrh stroje včetně vyhodnocení a vytvoření kompletního modelu pro budoucí výrobu. S ohledem na průměr výše uvedeného slovního hodnocení a rovněž vzhledem k vysoké kvalitě zpracování práce hodnotím stupněm A/ výborně a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Vítek, Ondřej

Student se zabývá návrhem a elektromagnetickým výpočtem malého synchronního stroje s vinutým rotorem. V první kapitole se věnuje konstrukci, principu činnosti a matematickému popisu synchronních strojů. V druhé kapitole je na základě literatury sestaven a popsán postup návrhu synchronních strojů. Tento postup návrhu je využit k vytvoření programu v jazyce Python a na začátku kapitoly 3 je proveden návrh a výpočet parametrů zadaného stroje. Dále je v kap. 3 popsán model stroje v programu ANSYS RMxprt a nakonec i model v programu ANSYS Maxwell s využitím metody konečných prvků. Student provádí také základní optimalizaci některých částí stroje, například s využitím nástroje Optimetrics hledá optimální zakřivení budicího pólu v závislosti na harmonickém zkreslení mag. pole ve vzduchové mezeře nebo hledá vhodnou délku vzduchové mezery. Podle popisu byla také příprava konečněprvkového modelu velmi pečlivá a provedená analýza a vyhodnocení poměrně detailní. Čtvrtá kapitola se věnuje přípravě výrobní dokumentace, výkresy jednotlivých částí jsou uvedeny v přílohách. Práce má logickou strukturu, je zpracována pečlivě a přehledně. Text práce je dobře srozumitelný jak po slohové, tak i odborné stránce. Uváděné grafy a obrázky jsou ve velmi dobré kvalitě a dobře čitelné. Nedostatky v tomto ohledu jsou jen výjimečné, např. na str. 9 jsou některé formulace ohledně podélné a příčné osy nešikovné; výsledkem rov. 2.14 není plocha vodičů jedné drážky ale spíše plocha drážky (popř. s odečtením drážkové izolace); poloměr by bylo vhodné značit malým „r“, elektrický odpor velkým „R“. S ohledem na obvyklý rozsah bakalářských prací považuji provedený návrh a ověření vlastností navrženého stroje za nadprůměrně podrobné a ucelené. Student splnil zadání beze zbytku, práce má vysokou úroveň a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 125801