PARTNOV, D. Sonda pro pasivní odposlech standardu IEEE 802.11 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jan

Práce je logicky členěna do tří hlavních kapitol, kde rozsahově od úvodu po závěr odpovídá standardní práci se svými 51 stranami. Po formální stránce je tato práce na nízké úrovni, kde obsahuje spoustu závažnějších gramatických chyb i drobnější chyby typu: přesah bloku, nezarovnané obrázky aj. Text je hůře čitelný a působí chaoticky. Teoretická část se zaměřuje spíše na obecný popis protokolu IEEE 802.11 a jeho bezpečnost. Problematika zachytávání bezdrátového provozu je zmíněna pouze povrchně. Práce obsahuje pouze 10 citačních pramenů, kde využil zejména odbornou a vědeckou literaturu. Autor postup práce sice konzultoval, pracoval samostatně, ale pravidelně práci nepředkládal a zmíněných rad se příliš nedržel. Autor dokončil praktickou realizaci na poslední chvíli a textové části se věnoval až v době odevzdávání. Výsledkem je horší kvalita výsledné práce a nemožnost dostatečné kontroly dosažených výsledků. Výstupem práce je zdrojový kód (800 řádků), který umožňuje v reálném čase zobrazovat statistiku přijímaných IEEE 802.11 rámců. Přičemž se jedná o jeden celistvý soubor bez jediného komentáře. Základní funkčnost programu byla ověřena. Chybí však analýza dostupných hardwarových možností. Předložené výsledky neodpovídají rozsáhlému testování. Povrchně byla ověřena funkčnost zachytávání, tedy chybí prokázání úplné funkčnosti a srovnání, že sonda zachytává veškerý bezdrátový provoz. V závěru práce autor také minimalisticky prezentuje výsledky své práce. Zadání považuji za částečně splněné z výše uvedených důvodů. Práci hodnotím známkou E/53.

Navrhovaná známka
E
Body
53

Posudek oponenta

Kubánková, Anna

V bakalářské práci student vytvořil program pro analýzu zachycených rámců v bezdrátovém prostředí. Program zobrazuje informaci o zachycených rámcích a vykresluje některé grafy. Z textu práce není zcela jasné, jak bylo dosaženo výsledného řešení. Student nejprve v práci uvádí, že pro zachytávání rámců využije určitý nástroj, později však používá zcela jiný nástroj. Rovněž není jasné, jaký hardware byl použit pro odposlech média. Původně plánoval využití zařízení USB Wi-Fi TP-Link, později však píše, že tohle zařízení se mu nepodařilo zprovoznit a místo toho použil nějaké nespecifikované „vlastní zařízení“. Dále píše, že samotný proces záchytu rámců není závislý na standardu, avšak později uvádí, že kvůli omezené možnosti síťové karty bylo možné zachytávat jenom standardy 802.11b a n a jenom na frekvenci 2,4 GHz. Z toho také vyplývá, že provoz na frekvenci 5 GHz nebyl zachytáván a analyzován, což byl požadavek zadání. Také není jasné, při jakých parametrech sítě byl navržený systém testován. Nebyl řešen ani další bod zadání – optimalizace navrženého systému. Popis samotného programu pro analýzu rámců opět obsahuje hodně nejasností. Student uvádí, že program poskytuje řadu možností, které uživatel může zvolit pro upřesnění parametrů zachytávaných rámců, a nabízí několik typů grafů, ale student již dále nerozebírá, o které možnosti a grafy konktrétně jde. Formální a jazyková úroveň práce je nevyhovující. Věty na sebe nenavazují, velké množství vět nedává smysl, celý text vzbuzuje dojem, že byl strojově přeložen bez jakékoliv úpravy. Student v práci používá řadu nesprávných, nejasných a nevysvětlených pojmů. V textu je celá řada hrubých gramatických chyb. Zkratky nejsou vysvětleny při prvním použití. Odborná úroveň textu je nízká. Odkazy na obrázky občas neodpovídají číslu obrázku. V teoretické části práce je mnoho informací, které nebyly později použity. Naopak chybí podrobnější a odbornější popis problematiky zachytávání bezdrátového provozu. I když student určitou praktickou práci odvedl, text bakalářské práce vykazuje velmi závažné nedostatky. Proto doporučuji práci přepracovat a upravit. Navrhuji známku F – 45 bodů.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 125898