JANOUT, V. Aplikace pro kryptografii eliptických křivek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ricci, Sara

Student splnil požadavky zadání práce. Práci doporučuji k obhajobě. Student zvládl práci v programovacích jazycích Sage a Java a úspěšně vytvořil uživatelsky přívětivou desktopovou aplikaci umožňující výpočty operací nad eliptickou křivkou a kryptografii eliptických křivek. Formální část práce je na dobré úrovni. Kladně hodnotím také fakt, že je práce psána v anglickém jazyce. V průběhu vypracování bakalářské práce musely být požadavky zadání sníženy na implementaci pouze jednoho kryptografického protokolu. Důvodem bylo komplikované a časově náročné propojení Java aplikace a Sage. Student prokázal zájem o problematiku a schopnost samostatně pracovat. Student by však měl zapracovat na naslouchání rad vedoucího, kdy student občas nedbal doporučení a pokynů vedoucího práce. Výše uvedené nedostatky snižují klasifikaci práce. Navrhuji hodnocení práce známkou A (90 b).

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Hajný, Jan

Cílem práce bylo vytvoření grafické aplikace pro prezentaci operací s eliptickou křivkou. Cíl považuji za splněný, snad pouze uživatelský manuál není přiložen (je ale přiložen instalační manuál). To však není závažnějším nedostatkem – aplikace je intuitivní a popsána ve vlastním textu práce. Odborná úroveň teoretické části je nadprůměrná, praktická část je odpovídající stupni studia. Po formální stránce jsem nenašel žádné závažnější nedostatky, pouze několik překlepů (assymetric), špatně formátovaných seznamů či neoznačených os u grafů (Graf 1.1). Práci považuji celkově za velmi zdařilou.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 125907