PEKÁRKOVÁ, K. Modelování propagace signálu pro LPWA komunikační technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Možný, Radek

Bakalářská práce studentky Kateřiny Pekárkové zpracovává problematiku simulace šíření signálů pro Low-Power Wide-Area (LPWA) komunikační technologie. V rámci práce se studentka soustředila na simulace scénářů pro technologii Wireless M-BUS v rámci sedmipatrové budovy. Z formální stránky je práce průměrná a obsahuje řadu překlepů, typografických či faktických chyb a nepřesností. Poměr rozsahu teoretické i praktické části je vyvážený, nicméně celá práce je psána velmi obecně a stručně. V teoretické části byla v první řadě popsána problematika šíření elektromagnetických vln, propagačních modelů a výběr simulačního nástroje. Zde je rozsah popisu simulačního nástroje zcela nedostačující. Navazující popis LPWA technologií následuje podobný trend. Zde mám výhradu k rozsahu popisu simulované technologie Wireless M-BUS. Vzhledem k faktu, že je to stěžejní technologie pro celou praktickou část je její popis nedostatečný. Výhradu mám i k obrázkům, které obsahují nedostatečný popis dílčích bloků. V praktické části byly realizovány simulace šíření signálu v rámci budovy. Zde chybí podrobný popis motivace pro simulace a podrobný popis výsledků. Dále pro první scénář (simulace v rámci jednoho patra budovy) chybí popis reálného měření technologie Wireless M-BUS. Studentka pravidelně konzultovala postup práce a z pohledu zadání byly splněny všechny body, avšak v minimálním rozsahu. Na základě výše zmíněných informací hodnotím práci stupněm D / 65 bodů a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Mašek, Pavel

Bakalářská práce studentky Kateřiny Pekárkové zpracovává tématiku modelování propagace signálu pro Low-Power Wide-Area (LPWA) komunikační technologie. Z pohledu zadání práce je téma aktuální, jelikož je problematika průmyslových komunikačních technologií v rámci vize Průmysl 4.0 řešena mnoha výzkumnými skupinami. Teoretická část práce obsahuje popis základních informací o šíření elektromagnetických vln v prostoru, propagačních modelů a vybraných LPWA technologií. S přihlédnutím k faktu, že je pro účely praktické práce uvažovaná komunikační technologie Wireless M-BUS, hodnotím popis technologie/protokolu v rámci teoretické části jako nedostatečný, jelikož studentka popisuje pouze režimy přenosu definované dle EN 13757-4. Nicméně v práci zcela chybí informace o citlivosti dostupných zařízení pro komunikaci s využitím Wireless M-BUS. Praktická část práce začíná popisem softwarového nástroje Wireless InSite, který byl zvolen jako simulační nástroj pro propagaci signálu. Z pohledu členění práce není zřejmé, proč je Kapitola 3 nazvána jako „Softwarové nástroje pro simulaci propagace signálu“, když studentka nepředkládá porovnání ostatních SW nástrojů s vybraným software Wireless InSite. Za zcela zásadní nedostatek pak považuji obecný (1/2 A4) popis zvoleného software, kdy studentka zcela opomíjí vysvětlení práce s Wireless InSite, možnosti nastavení simulace z pohledu vysílače, přijímače, konfiguraci anténního systému atd. Výstupy z provedených simulačních scénářů pro „indoor“ a „deep indoor“ jsou porovnávány s naměřenými hodnotami. V práci ovšem není zmíněno, jak byly tyto hodnoty naměřeny tj., jaký byl testovací scénář, použité antény, hodnoty vysílacího či přijímacího výkonu atd. Z tohoto pohledu je velmi obtížné určit, zda jsou prezentované výsledky limitem technologie, či limitem použitého hardware v případě reálných měření. Z pohledu formální stránky je bakalářská práce na průměrné úrovni. Práce obsahuje celou řadu nepřesností, netechnického vyjadřování, překlepů, přetékání textu, nevhodného formátování atd. Navíc není práce zcela psána v trpném rodě. Na základě výše uvedeného hodnotím práci stupněm E / 58 bodů a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Otázky

eVSKP id 125941