BIČÁK, T. Jednoúčelový VoIP komunikátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Caha, Tomáš

Bakalářská práce se věnuje vytvoření prototypu jednoúčelového VoIP komunikátoru na platformě jednodeskového počítače Raspberry Pi, kdy se po stisknutí HW tlačítka naváže hlasové spojení s definovaným SIP účastníkem. V tomto ohledu bylo zadání práce splněno. Student se bakalářské práci věnoval nárazově. Postup při řešení konzultoval minimálně a celkový přístup k bakalářké práci nebyl zodpovědný. Větší část práce student řešil na poslední chvíli. Prezentační úroveň technické zprávy je chaotická a nevhodně členěná. Některé kapitoly nijak významně nepřispívají k řešené problematice. Konkrétně jde o kapitoly 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, větší část kapitoly 1.1.8, 1.2, 1.3, 1.4, 1.15, 1.17, 1.19 - dohromady přibližně 10 stran textu. Skripty uvedené v příloze práce by si zasloužily detailnější popis v bakalářské práci, protože jsou její stěžejní částí. Po formální a jazykové stránce je práce podprůměrná. Vyskytuje se velké množství typografických, gramatických a pravopisných chyb (předložky na konci řádků, čárky ve větách, chybně napsaná slova - "GitHab", apod.).

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Číka, Petr

Předložená bakalářská práce Tomáše Bičáka čítá 33 stran od úvodu po závěr. Úvod je psán spíše formou abstraktu a autor se zde v první větě odkazuje na semestrální projekt, který však není publikovaný ani citovaný. První kapitola se věnuje „teoretickému“ rozboru hardwaru a standardů, které je možné použít pro realizaci zadaného VoIP komunikátoru. Přirovnal bych to spíše k výčtu a letmému popisu schopností mikropočítače Raspberry Pi a k letmému popisu protokolu SIP. Jsou zde také irelevantní pasáže, jako je například historie USB, HDMI apod. či popis rodiny standardů H.323, který se netýká řešení bakalářské práce. Zde bych uvítal spíše podrobnější popis těch technologií, kterých se práce týká. Druhá kapitola s názvem Návrh obslužného programu se věnuje jak návrhu, tak i samotné realizaci VoIP komunikátoru. Autor zde popisuje instalaci operačního systému a rozšiřujícího modulu ReSpeaker 2 Mics Pi Hat a změny, které je nutné provést v konfiguračních souborech. Dále je popsána knihovna PJSIP potřebná ke komunikaci SIP. Poslední 2 strany (sub-kapitola 2.4) se věnují vlastnímu přínosu práce. Ten lze shrnout do jednotek řádků kódu, které autor sám vytvořil. Celkově na mě bakalářská práce působí nekoncepčně a chaoticky. Autor v ní využívá cizích obrázků, které nejsou citované a tím porušuje autorský zákon. Vlastní přínos práce není znám, spíše se jedná o kompilát dostupných kódů. Kódy a skripty, které autor sám vytvořil, čítají dle mého názoru jednotky řádků. V práci zcela chybí testování sestaveného díla. Po formální a jazykové stránce je práce na horší úrovni. Vyskytuje se v ní velké množství typografických, gramatických a pravopisných chyb a překlepů. Práce dle mého názoru nesplňuje charakter bakalářské práce a není vhodná k obhajobě. Navrhuji ji hodnotit známkou F/25 bodů.

Navrhovaná známka
F
Body
25

Otázky

eVSKP id 125945