GIRIN, A. Systém pro sledování osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Jaroslav

Studentova práce se zabývá systémem pro sledování polohy osob v prostoru pomocí „nositelné elektroniky vybavené technologií Bluetooth Low Energy“ nositelností. Student svou práci rozdělil do dvou částí, a to do části teoretické a praktické. V teoretické části student popisuje technologii Bluetooth a hardware, který je následně použit v realizaci praktické části. V práci se vyskytuje velké množství pravopisných a gramatických chyb. Práce obsahuje špatně strukturované části textu, které zapříčiňují v mnoha případech nesnadné pochopení popisované problematiky. Tuto skutečnost ovšem kompenzuje velice pěkně zpracovaná praktická část, ve které student využívá spoustu předností skriptovacího jazyka Python. Student dbal pokynů a rad vedoucího, pracoval samostatně a v částech práce, které byly pro studenta obtížné, se nebál zeptat. Předvedení práce bylo znázorněno praktickou ukázkou, kterou student dokázal, že uvedené problematice opravdu rozumí. Z výše uvedených skutečností navrhuji studentovi známku B, 84 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Benedikt, Jan

Práce studenta se zabývala detekcí osob v prostoru za pomocí Bluetooth Low Energy majáků. Student rozdělil práci na dvě části. První část popisuje teoretickou základnu práce, kterou student následně využívá při realizaci práce. V práci se vyskytuje velké množství překlepů a gramatických chyb. Dále se objevují chyby v sazbě (přetečení textu [strana 19, 27, 39], osamocené obrázky na stránce [Obr. 7.4], osamocené tabulky na stránce [Tab. 1.3] a odkazy na neexistující zdroje). V práci studenta vyzdvihuji použití modulů z knihovny Flask. Konkrétně se jedná o moduly Flask-WTF, umožňující zabezpečenou práci s formuláři na stránce a Flask-login, který se stará o přihlašování uživatele a kontrolu přístupů k datům stránky. Také oceňuji zpracování obrázků a tabulek. Největší výtku mám ke zpracování a popisu praktické části. Student praktickou část koncipoval popisem technologií a použitých algoritmů pro lokalizaci osoby. Avšak v práci chybí popis realizovaného kódu, který zajišťuje zpracování dat. Což znesnadňuje plné pochopení práce. Tento nedostatek byl vykompenzován živou prezentací, kde student předvedl funkčnost kódu a dovysvětlil části, které v práci chybí nebo nebyly popsány natolik, aby čtenář mohl plně pochopit jejich účel. Samotnou práci hodnotím jako dobrou a navrhuji známku C/76.

Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 125947