VARHOLA, O. Využítí technologie Ethernet OAM pro kontrolu diverzity přístupových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Slavíček, Karel

Student přistupoval k řešení bakalářské práce zodpovědně, při řešení projevoal samoztatnost , schopnost získávat a analyzovat nové poznatky a hledat řešení. Sestavil několik modelů přístupových sítí odpovídajících jeho zkušenostem z praktickoho provozu. Nastudoval vlastnosti a způsoby konfigurace protokolu Ethernet OAM a navrhl vhodný postup využití této technologie pro kontrolu diverzity přístupových sítí. Pro ověření vlastností navrženého řešení plánoval použít vybavení v laboratoři svého zaměstnavatele. Z důvodu omezení provozu způsobených koronavirem a opatřeními pro zabránění šíření epidemie nemohl laboratoř využívat po celou dobu řešení bakalářské práce a v kritické závěreční fázi řešení práce byl nucen nahradit fyzický laboratorní model simulátorem GNS3, který ovšem v případě protokolů implementovaných obvykle ve specializovaném hardware aktivních sítových prvků, což je i případ protkoluá Ethernet OAM, ne zcela odpovídá reálným zařízením. Z toho důvodu se do doby odevzdání bakalářské práce nepodařilo navržené řešení ověřit a tím zcela dosáhnout plánovaných výsledků. Je zřejmé, že student věnoval řešení bakalářské práce velké úsilí. Přesto se nepodařilo zcela překonat překážky, kderé lze považovat za zásah vyšší moci. Z těchto důvodů hodnotím práci zámkou B - velmi dobře. Pokud by se studentovi do obhajoby práce podařilo výše popsaný problém překonat, navrhuji v průběhu obhajovyodpovídajícím způsobem zlepšit hodnocení práce.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Grenar, David

Student vypracoval bakalářskou práci na téma Využití technologie Ethernet OAM pro kontrolu diverzity přístupových sítí. V práci jsou neprve uvedeny jednotlivé typy přístupových sítí a poté je vymezena definice telekomunikačních služeb. Následně je popsána problematika diverzity přístupu a rozbor jednotlivých standardů a doporučení. V praktické části bylo realizováno nasazení protokolu Ethernet OAM. Implementace byla realizována v emulátoru GNS3. Poté bylo v rámci praktické části bakalářské práce provedeno více variant zapojení. Z formálního hlediska bakalářská práce vykazuje menší typografické nedostatky. Práce je vhodnou formou strukturována a je logicky členěna. Předložené zpracování bakalářského úkolu naplnilo potřebný cíl, úkoly uvedené v zadání práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B, 80 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 125950