VAVERKA, J. Vytvoření Bluetooth dataloggeru pro záznam a zpracování naměřených dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dejdar, Petr

Bakalářská práce pojednává o návrhu dataloggerů. V teoretické části jsou podrobně popsány mikrokontroléry a komunikační protokoly, včetně využívaného Bluetooth Low Energy. Práce je kvalitně zpracovaná a strukturovaná s minimem chyb a typografických prohřešků. V praktické části student navrhuje teplotní senzor a dále celou sestavu dataloggeru založenou na ESP32. Navržené zařízení bylo sestaveno a otestována jeho funkčnost. Celá práce je na velmi vysoké úrovni. K práci mám jedinou výtku, a to je práce s literaturou, kde student cituje neodborné zdroje například Wikipedii. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci A/98.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Myška, Vojtěch

Student se zabývá vytvoření Bluetooth dataloggeru pro záznam a zpracování naměřených data. Po formální stránce nemám k práci připomínky. Teoretická část práce se věnuje problematice mikrokontrolerů, sběrnic a komunikačních rozhraním. Dále student detailněji popisuje standart Bluetooth Low Energy. V praktické části se student věnuje hardwarovému i softwarovému návrhu dataloggeru. Součástí praktické části práce je také vývoj multiplatformní aplikace pro mobilní zařízení za účelem stahování dat z dataloggeru. Aplikace je psaná pomocí frameworku Flutter za účelem sdílení větší části kódu pro OS Android a iOS. Hodnotím A/93b.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 125957