STOLAŘOVÁ, H. Laboratorní přípravek pro výuku syntetických prvků a aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šotner, Roman

Práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku pro výuku syntetických prvků (cívek, dvojných kapacitorů, atd.) pro praktickou výuku v předmětu Elektronické filtry a obsahuje standardní verzi Antoniova impedančního násobiče s OZ i smyčku s transkonduktory pro násobení zemněných dvojpólů. S těmito obvody lze realizovat řadu jednoduchých RLC obvodů 1. a 2. řádu a jednoduchý oscilátor. Práce je celkem pěkně formálně zpracována s kvalitními ilustracemi. Návrh parametrů ekvivalentní cívky je ověřen AC simulacemi včetně aplikace ve vybraných filtrech a oscilátoru. Některé výsledky by se možná daly podrobněji diskutovat. Doplněny byly konstrukční podklady (návrh DPS a panelu přípravku), které lze použít jako první verzi k případné realizaci přípravku, i návrh možného konceptu teoretického úvodu a návodu k měření. Z důvodu uzavření školy kvůli epidemii bylo od realizační části upuštěno, ale podklady jsou použitelné pro výrobu a další praktické testování a modifikace. Z formálního hlediska by bylo vhodnější sjednotit formát grafických výsledků (grafů), podobně jak jsou jednotná schémata zapojení. Lépe by se dalo rozlišit mezi jednotlivými křivkami v grafech. Studentka byla velmi snaživá, často konzultovala a na kvalitě práce ji velmi záleželo. Navrhuji hodnocení A/90b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Langhammer, Lukáš

Bakalářská práce má za úkol návrh impedančního konvertoru ve dvojím provedení (na základě klasických operačních zesilovačů a na základě moderního řiditelného prvku). Pro tento účel bylo vybráno zapojení Antoniova gyrátoru a vhodnou volbou impedancí daného obvodu následně vytvořena funkce cívky, dvojné cívky a dvojného kapacitoru. Vytvořený konvertor byl následně použit při návrhu několika řešení RCL filtrů a oscilátoru. Obdobně bylo navrženo zapojení pro násobení impedancí s pomocí operačního transkonduktančního zesilovače. Funkce jednotlivých zapojení jsou podloženy PSpice simulacemi s modely komerčně dostupných prvků. Práce obsahuje i návrh desky a horního panelu přípravku pro laboratorní úlohu a protokol k dané úloze. Zadání práce považuji za splněné. Práci lze vytknout následující: na straně 29 a 30 je dle studentky prezentován návrh dolní propusti 3. řádu. Dle přenosové rovnice (3.3) a obrázku 3.12 s modulem a fází prezentované funkce se ale jedná o dolní propust 2. řádu. V textu k oscilátoru je uvedeno, že oscilátor kmitá s frekvencí 1 kHz, ale dle obrázků 3.17, 3.18 a 3.19 s vyobrazeném výstupních kmitů a spektra je oscilační kmitočet roven 10 kHz. V práci poněkud postrádám alespoň základní popis funkce operačního transkonduktančního zesilovače, jenž je při návrhu použit. Při černobílém tisku budou použité grafy dosti nepřehledné. Zkratka FDNR (Frequency dependent negative resistor) je v seznamu symbolů, veličin a zkratek nesprávně označována jako „kmitočtově nezávislý odpor“. Význam některých zkratek není vysvětlen při jejich prvním výskytu v text (např. zkratka OTA na straně 15). Odkazy na obrázky 1.6 a 1.7 v textu nesedí. Práci hodnotím B/80 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 126112