VLASÁKOVÁ, R. Elektrická charakterizace flexibilních nanovlákenných piezoelektrických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Tofel, Pavel

Studentka se zde zabývala studiem flexibilních piezoelektrických nanovlákenných materiálů. Provedla teoretický rozbor těchto nanovlákenných materiálů, navrhla experimentální pracoviště pro elektrickou charakterizaci, kde pak tyto materiály proměřila a vyhodnotila. Práce je psaná srozumitelně a přehledně. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Technická úroveň je vysoká. Práce s literaturou je také na vysoké úrovni. Studentka splnila požadavky zadání a této bakalářské práci není co vytknout.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Holcman, Vladimír

Cílem práce bylo seznámit se s problematikou flexibilních piezoelektrických nanovlákenných materiálů, navrhnout experimentální pracoviště pro měření funkčních vlastností těchto materiálů a provést elektrickou charakterizaci vybraných materiálů. Celá práce je sepsána srozumitelně i na vysoké technické úrovni. Student se zabývá výrobou nanovláknových materiálů a jejich použitím. V praktické části se zabývá měřením základních fyzikálních parametrů pro piezoelektrické materiály. Uvítal bych hlubší diskusi a rozbor naměřených výsledků. Kapitola o polymerech je přiliž, obsáhlá, dalo by se pro potřeby práce shrnout na 1 straně. Student vhodně využil použitou literaturu a pečlivě se věnoval předloženému tématu.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 126737