ŠMÍDA, M. Pokročilé modulace pro optické komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Marek

V předložené bakalářské práci se student zabývá modulačními technikami vhodnými pro optické modulace a v závěru diskutuje teoretický popis výpočtu bitové chybovosti pro jednotlivé modulace. Student se mnou během řešení své bakalářské práce komunikoval dosti úsporným způsobem. I přes původní neodevzdání v roce 2019 jsem nezaznamenal žádnou aktivitu až do zimy téhož roku. Bylo by pro práci jistě prospěšné, kdyby tento čas z části student věnoval studiu optických komunikací, principů a modulací obecně. Po výtce z obhajoby semestrální práce se student správně zaměřuje zejména na intenzitní modulace pracující s obdelníkovým signálem (OOK, PPM, DPIM, DH-PIM). Jazyková stránka popisu jednotlivých modulací má rezervy a místy obsahuje drobné chyby/překlepy, nicméně pozitivně hodnotím to, že student princip fungování každé modulace popsal vlastními slovy. Bohužel zcela nerozumím smyslu kapitoly 3.4.3. V části, který se zabývá chybovostí student nejrpve uvádí čtenáře do problematiky a poté popisuje výpočet chybovosti symbolové a následně bitové. Mělo by se jednat o stěžejní část celé práce, nicméně student pouze popisuje a interpretuje teoretické vztahy. Chybí mi popis simulací - student na obrázku 41 porovnává teoretickou a simulovanou závislost BER na Eb/N0, nicméně nikde není zmíněno, jak prováděl simulaci. Celkově mě u práce mrzí to, že student pronikl do problematiky až k závěru řešení práce a tedy neměl možnost některé části zpracovat pečlivěji. Taktéž zapojení SDR do simulací, ke kterým chybí popis, je velice diskutabilní a nekonkrétní. Na práci si cením zejména kapitoly 1.3 a 4.3. Práci hodnotím 60 body / D.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Janík, Lukáš

Posudek oponenta v PDF.

Navrhovaná známka
D
Body
62

eVSKP id 126883