VALACHOVIČ, M. Číslicový model architektury Network on Chip pro diagnostické účely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťáva, Martin

Cílem práce byla volba vhodného číslicového modelu architektury Network on Chip (NoC), začlenění diagnostických postupů za účelem zjištění a vylepšení výkonnostních parametrů dané architektury v případě výskytu poruch a provést sadu simulačních i syntézních pokusů. Zvolenou architekturou se stal model NoC z tallinského projektu Bonfire, popsaný v jazyku VHDL a sestavovaný pomocí Python skriptů; včleněné diagnostické postupy jsou založeny na metodě „přesné lokalizace a identifikace poruchy“ (PLIP). Zadání práce student splnil, třebaže vlivem koronavirového nouzového stavu jsme musili z původních požadavků trochu ustoupit. Původní myšlenkou bylo mít nástroj, který bude generovat libovolně velkou NoC mřížkovou síť (velikosti m krát n; m, n > 1) s včleňováním diagnostických komponent. Z tohoto záměru jsme nakonec byli nuceni slevit a dohodli se na vygenerování jedné konkrétní sítě (velikosti 4 x 4) a do ní ručního doimplementování generátoru paketů, injektorů poruch a syntetizovatelného mechanismu detekce a opravy chyb založeného na metodě PLIP (původní metodě vedoucího práce). Tato část byla jednoznačně splněna. Aktivita studenta v zimním, ale i v letním semestru 2019/2020 byla výborná – na připomínky reagoval, diskusí se aktivně účastnil, na občasné konzultace docházel, ke studiu problematiky i k analýze problematických tallinských VHDL zdrojových kódů modelu NoC Bonfire a zdaleka neúplné anglické dokumentace k projektu Bonfire se student postavil zodpovědně. Vzhledem k nemálo počátečním problémům s původním projektem Bonfire, jako např. seznámení se s Python skripty, které fungovaly jen s jednou konkrétní verzí Pythonu a jen na Linuxu, jejich převod a rozchození ve Windows se simulačním programem ModelSim aj., se studentovi podařilo vygenerovat smysluplný český popis i s požadovanými syntézními a simulačními pokusy. Prezentační úroveň textové části BP hodnotím jako velmi zdařilou. Kapitoly jsou logicky uspořádané, navazují na sebe, uvádějí dostatečně konkrétní informace a nezahlcují přemírou zbytečných detailů; na druhou stranu bych u některých (pod)kapitol volil mírně jiné názvy. Část NoC Bonfire prezentuje student vyčerpávajícím způsobem, protože původní anglická dokumentace k zmíněnému projektu je velice strohá a postrádá velké množství důležitých informací, které musil student získat analýzou zdrojových kódů i e-mailovým dotazováním se autorů. Druhá část BP, zabývající se metodou PLIP, je přiměřeně stručná, neboť detaily může zájemce najít v příslušném odkazovaném zdrojovém dokumentu. Na škodu celé práci je především fakt, že prezentované výsledky jsou vztaženy jen k jedné, pevně dané velikost sítě (4 x 4) s nemožností automatického generování sítě obecné velikosti m krát n. Formální zpracování textové části BP je slabší. Práce obsahuje nemálo gramatických chyb a typografických prohřešků. Použité literární zdroje jsou přiměřeně a vhodně citované i soupis bibliografických citací víceméně odpovídá doporučení. Nedostatkem je absence diskuse v textové části BP, která by v této práci byla více než vhodná. Rozsah práce odpovídá doporučenému rozsahu. Realizační výstup je využitelný pro další vědecko-výzkumnou činnost ústavu v oblasti diagnostiky a testování číslicových elektronických systémů i samotných architektur Network on Chip. O výsledky projevili zájem především pracovníci tallinské univerzity. Závěrem konstatuji, že zadání práce bylo splněno. S přihlédnutím k tomu, že student výsledky svého snažení „prezentoval“ též na studentské konferenci EEICT 2020, celkově hodnotím jeho bakalářskou práci známkou B (velmi dobře) s výsledným počtem bodů 80 a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Bohrn, Marek

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem datové přenosové sítě pro implementaci na čip (NoC) a ověřením vlastností sítě při poruchách v přenosu. V úvodní části práce jsou popsány komponenty přenosové sítě, používané topologie a způsob řízení toku dat v tomto typu sítí. To umožňuje čtenáři se v problematice rychle zorientovat. Dále navazuje kapitola s detailním popisem bloků modelu použité sítě, t.j. NoC Bonfire. Zde jsou pečlivě popsány funkce jednotlivých bloků a jejich struktura. Tato kapitola je zpracována velmi podrobně a úroveň detailů je vysoká. Za nejdůležitější a nejpřínosnější část práce považuji kapitoly popisující generování poruch a následnou diagnostiku. Zde by dle mého názoru mohly být zmíněny i praktické příklady při reálném nasazení v konkrétní aplikaci. Např. zda je možné, a příp. jakým způsobem, zachytit poruchy během činnosti celého systému. Dále jakým způsobem lze opravit informace o směřování v případě trvalé poruchy a zda je systém nutné po korekci restartovat. Koncept lokalizace a identifikace poruchy zde ale nechybí, i když je popsán s přihlédnutím k dalším kapitolám velmi stručně. Celkově je práce koncipována přehledně a vhodně rozdělena do kapitol, které na sebe navazují. Po formální stránce práci vytýkám velké množství překlepů a pravopisné chyby. V názvech kapitol není vhodné uvádět překlad samotného názvu do angličtiny, jak je tomu např. v kapitolách 1.3.1 - 1.3.4. Některé obrázky nejsou převzaty vhodným způsobem (obr. 4 - 6). Práce obsahuje poměrně malé množství citovaných pramenů (celkem 7 cizích a 1 vlastní článek autora), které ale pokrývají problematiku. Celkově hodnotím práci stupněm B s počtem bodů 83.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 127065