ALSOP, O. Inovace automatického systému ANPR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Krhutová, Milena

Práce Olivera Alsopa je čistě technická tak jak odpovídá zadání. Student na základě vlastní praxe a spolupráce se zákazníkem vytvořil vlastní návrh ANPR systému, který se zrealizoval výrobcem. Student postupoval pod vedením externího konzultanta z Technoparku v Brně, který hodnotí jeho práci jako výbornou, což dokazuje realizace studentova projektu výrobcem podle zadání zákazníka. Práce popisuje jednotlivé části systému, principy zpracování obrazu, optické rozpoznávání znaků, práce se síťovými nastaveními a dalšími technickými podrobnostmi navržení fungujícího systému rozpoznávání SPZ při parkování. Aby mohl takový projekt navrhnout musel se student v praxi seznámit se všemi nutnými technickými znalostmi a na jejich základě kreativně přistoupit k zákazníkovu zadání. Práce splňuje žánr typický pro psaný jazyk v elektrotechnickém inženýrství a to je popis systému, doložení příkladů a argumentace podporující postup při realizaci. Jazyk práce obsahuje velké množství termínů jak odpovídá jeho obsahu. Styl odpovídá návodu nebo popisu pro technika, není to styl akademický. Text je zaměřen na cíleného recipienta, který sdílí podobné technické znalosti jako autor. Styl je méně formální než je zvykem v češtině, ale odpovídá úzu běžnému v anglo-americkém přístupu k textům tohoto typu. Ale zkrácené tvary zde nejsou možné. Celkově je práce napsaná angličtinou, která se dobře čte, kondenzace vedlejších vět, přehledný formát, ilustrace popisovaného jevu. Největší hodnotu má studentův samostatný návrh systému ANPR zrealizovaný v praxi. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Baumgartnerová, Alena

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně fungujícího systému automatického rozpoznávání poznávacích značek. Autor práce prohlašuje, že obsažené informace v práci jsou podloženy praktickou znalostí těchto systémů, jejich nastavováním a kontrolou jejich funkčnosti v reálných podmínkách. V tomto ohledu je zadání práce splněno. Převažující formální styl je však několikrát narušen použitím neformálních výrazů typu „come in handy“, „this comes as no surprise“, slovesa „get“ místo odpovídajícího formálního ekvivalentu, jen pro příklad. Z jazykového hlediska se vyskytuje více problémů: v několika případech ve větě chybí přísudek a jsou problémy ve shodě, dále je to nepoužití pasivu, čímž se mění význam sdělení, chybné použití předložkových vazeb, občasné chyby ve vztažných větách, nebo chybné použití modálního slovesa. V syntaktické rovině se několikrát objevuje problém přílišné délky souvětí s několika různými vedlejšími větami a chybnou interpunkcí, kdy je pak obtížné pochopit význam sdělení, např. na str. 7(2.3.2), nebo 17(5). Jako celek však práce působí jednotně a přehledně přes nedostatek v použití češtiny - „Obsah a Seznam obrázků“ v práci psané anglicky. Jako za největší formální nedostatek považuji chybějící odkazy na zdroje – není jasné, co jsou parafráze, citace, v textu je pouze jeden jediný odkaz na zdroj uvedený v seznamu literatury, u převzatých fotografií nejsou uvedeny zdroje taktéž. V hodnocení zohledňuji skutečnost, že z velké části autor sděluje osobní vklad a zkušenost a také velmi dobrou, až na zmíněné výhrady, úroveň jazyka. Proto hodnotím práci známkou E a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
56

Otázky

eVSKP id 127151