HRUŠKOVIČ, J. Použité jaderné palivo - současnost a budoucnost jeho využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Katovský, Karel

Student Jan Hruškovič vypracoval bakalářskou práci spojené s tématikou, kterou se naše skupina dlouhodobě zabývá, tedy vyhořelým (použitým) jaderným palivem. Jeho úkolem bylo komplexně popsat zejména možné přístupy ke konci palivového cyklu ve světě, ukázat na příkladech tato možná řešení a popsat oficiální přístup českého státu k této problematice. Práce je teda koncipována spíše jako rešeršní proto, aby na ni mohlo býti navázáno v práci diplomové a aby byla přínosem pro jadernou skupinu UEEN a připravovaný výzkumný projekt. Student podle mého názoru svůj úkol, a tím i cíle práce, splnil a vypracoval práci, která obsahuje vše, co jsem od něj požadoval. Během celého akademického roku pracoval poctivě a systematicky, pravidelně konzultoval průběžné pokroky a otázky, na konzultace byl vždy řádně připraven. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A, výborně, 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Mičian, Peter

Cieľom bakalárskej práce autora Jana Hruškoviče bolo definovať použité jadrové palivo a vytvoriť rešerš súčasných možností nakladania VJP a trendov do budúcnosti. Následne detailne rozobrať prístupy k nakladaniu s VJP v krajinách využívajúcich jadrovú energetiku. Minimálne by bolo vhodné delenie textu na odseky. Zadanie práce bolo splnené v plnom rozsahu. Hlavný prínos tkvie v komplexnosti uskutočnenej rešerše a následné zhrnutie. Samotná práca je členená do 3 kapitol, kde autor najskôr uvádza v kapitole 1 potrebnú teóriu palivového cyklu, rádioaktívneho odpadu, vyhoreného jadrového paliva a jeho izotopického zloženia a možnosti jeho nakladania. Následne kapitola 2 sa venuje podrobnému rozobratiu situácie s použitým jadrovým palivom v ČR a vízie s jeho nakladaním. V kapitole 3, ktorá je najrozsiahlejšia, sa autor venuje rešerši stavu v jednotlivých krajinách. Uvádza dôležité informácie ako počty reaktorov v prevádzke alebo vyraďované, spôsob nakladania s VJP, platby na jadrový účet a politiku v oblasti rádioaktívnych odpadov. Celkovo je uvedených 78 referencii, ktoré sú vhodne vybraté a citované, aj keď väčšina pochádza iba z dvoch zdrojových webových stránok. Z práce je patrné, že autor vynaložil mnoho úsilia pri kompletizácii všetkých informácii. Rešerš je veľmi podrobná s veľkým množstvom dôležitých informácii, avšak veľkým nedostatkom je chaotické zdeľovanie týchto informácii v jednotlivých podkapitolách, ktoré je často nezrozumiteľné pre čitateľa. Prínos práce bohužiaľ znižujú formálne chyby a nedostatky. Predovšetkým už spomínané nerozdeľovanie textu do odsekov a často iba hrubý výčet informácii za sebou s nie úplne jasnou nádväznosťou. Obsiahla rešerš preto mierne trpí nedostatkom organizovanosti. Hoci sa v práci nachádza veľmi málo odsekov, štýl odsadenia v podkapitole 1.3 je odlišný od zbytku práce. Kvalita obrázkov je dostatočná, sú uvedené správne v príslušných podkapitolách, avšak na niektoré sa v texte autor vôbec neodkazuje a nevysvetľuje prečo sú v práci uvedené. V závere sú vhodne zhrnuté prínosy a výsledky práce, nachádzajúce sa aj v prehľadnej tabuľke. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti túto prácu doporučujem k obhajobe a hodnotím ju B/85 bodov.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 127254