ORSÁG, Š. Projektová dokumentace elektro pro rodinný dům v rozsahu pro realizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Student v předložené práci zpracoval základní teoretické poznatky z oblasti návrhu elektrických instalací. Teoretickou část práce hodnotím jako dobrou, student pro definici technických parametrů v textové části místy využívá normy z již neplatných edicí (ČSN 332130 ed.2 místo ed.3, ČSN EN 60664-1 místo ed.2) nebo uvádí normy, které neexistují (ČSN EN 60690-24). V textové části jsou některé obrázky v horší kvalitě, což snižuje jejich čitelnost. V praktické části práce student zpracoval kompletní projektovou dokumentaci pro rodinný dům. Tuto část práce hodnotím jako velmi kvalitní. Jednotlivé části elektroinstalace jsou zpracovány pečlivě, výběr i osazení jednotlivých prvků je proveden logicky, s důrazem na jejich účelnost. Oceňuji rozhodnutí studenta zvolit hybridní instalaci, která má pozitivní vliv na celkový komfort užívání objektu. Drobnou připomínku mám k výkresům rozvaděčů - vzhledem k tomu, že se jedná o realizační podklad, měly by být ve výkresech uvedeny informace o velikosti a typu rozvodné skříně. Uvedené nepřesnosti, dle mého názoru, nemají vliv na celkovou kvalitu práce. Studen přistupoval k řešení práce aktivně, jednotlivé dílčí části řešil samostatně a oproti původnímu záměru zakomponoval do finálního návrhu i prvky inteligentní instalace. Student splnil všechny body zadání, práce odpovídá definovaným požadavkům a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Janík, Daniel

Předložená bakalářská práce pana Štěpána Orsága se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro realizaci stavby rodinného domu s použitím systému Loxone. Práce popisuje požadavky norem a vyhlášek na tvorbu projektové dokumentace a celý systém elektrické instalace v rezidenčním objektu od elektrické přípojky až po jednotlivé okruhy. Práce je rozdělena do šesti kapitol, které na sebe logicky navazují. Přílohu tvoří technická zpráva, výkresová dokumentace, návrh osvětlení a výpočet v programu Sichr. Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni s minimem pravopisných chyb a stylistických nepřesností. Uvítal bych zdůvodnění výběru systému Loxone. Dále v kapitole o EZS a EPS i přesto, že tuto problematiku zajištuje rovněž systém Loxone, mohlo zaznít, že existují i jiní výrobci těchto systémů. Rozsah použité literatury je dostatečný a odpovídá potřebám práce. Praktická část práce je kvalitně zpracovaná a je na dobré úrovni. Z výkresové dokumentace je patrné, že jí student věnoval dostatečné množství času. Drobné výhrady mám k systému EZS a EPS – požární čidla mohla být použita i v ostatních místnostech, s ohledem na krb by bylo nutné použít jiný typ detekce. V případě EZS bych použil více PIR senzorů, plášťová ochrana objektu magnetickými detektory je dostatečná, ale nemůže zastoupit prostorovou ochranu, která je pro narušitele objektu hůře překonatelná. I přes tyto drobné výtky je práce na výborné úrovni, svědčí o bakalářských schopnostech studenta a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením A 95 b.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 127264