KOVAĽ, N. Posouzení návrhu malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům a zpracování postupu její revize [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselka, František

Bakalářská práce je věnována problematice revizí elektrických zařízení obecně, se zaměřením na problematiku malé fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům a zpracování postupu její revize. Prakticky je rozdělena na 8 kapitol, z nichž 3 jsou zásadní. Vyznačuje se přijatelnou stylistikou. Grafická úprava ovšem není vždy podle ČSN. Zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno. Student se v práci zabývá aktuální problematikou návrhu malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům, problematikou a významem fotovoltaicke přemeny energie, fotovoltaickými články, posoudil i jednotlivé komponenty FVE, zpracoval blokové schéma zapojení studované FVE. map. Výrazně si tím rozšířil svoje dosavadní znalosti. Při zpracovávání postupu její revize využil dílčí zkušenosti nejen ze svého působení na FEKT VUT v Brně, ale i podkladové materiály k obsahu učiva v předmětu BIRC, které mu byly poskytnuty. Praktickou realizaci měření provedl na rodinném rekreačním objektu. Objekt sice prošel revizí před zahájením jeho užívání, ale vzhledem k tomu, že ne všechny podklady byly k dispozici, musel provést posouzení stávajícího stavu instalace a zpracovat odpovídající podkladové materiály. Z jeho úhlu pohledu se jistě jedná o zajímavou profesní zkušenost. Při zpracovávání své bakalářské práce postupoval student samostatně, systematicky, iniciativně se zájmem a dílčími znalostmi této problematiky. Vhodným způsobem aplikoval získané znalosti a dovednosti z doposud absolvovaných odborných předmětů. Při jejím zpracovávání se také seznámil s nejmodernější měřicí technikou, která se při provádění takových měření používá. Získané výsledky a poznatky z tohoto prostředí bude možno využít při výuce laboratorních cvičení v předmětu BIRC. V této souvislosti bych chtěl vysoce ocenit i aktivní a vstřícný přístup majitele nemovitosti pana a poskytnutí dílčích podkladových materiálů.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Šimek, David

Bakalářská práce je tematicky zaměřena na posouzení návrhu malé fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům. Zvolené téma je dostatečně odborné a velmi aktuální. Práce je logicky rozdělena do osmi kapitol, z nichž čtyři majoritně obsahují vlastní činnost studenta. Struktura práce odpovídá struktuře odborných textů. První kapitola tvoří stručný úvod. Ve druhé kapitole je rozebrána solární energie z globálního hlediska. Ve třetí kapitole se autor zaměřil na výrobu elektrické energie z energie solárního záření. Čtvrtá kapitola pojednává o vlivu fotovoltických elektráren na životní prostředí. V páté kapitole je popsán postup aplikace fotovoltaických systémů. Šestá kapitola obsahuje informace o posouzení návrhu domácí elektrárny. V sedmé kapitole se nachází popis postupu revize takovéto elektrárny. Poslední kapitolu tvoří závěr. Překlad abstraktu i klíčových slov do anglického jazyka je na úrovni odpovídající bakalářské práci. Jako hlavní přínosy práce shledávám: - osobní přínos pro rozvoj studenta v seznámení se s danou problematikou, - provedení konkrétních revizních úkonů na konkrétní domácí elektrárně a předání výsledků majiteli. V následující části uvádím několik nepřesností a nedostatků práce: - použitá šablona neodpovídá aktuální šabloně pro závěrečné práce FEKT VUT v Brně, - některé odstavce jsou zarovnány do bloku, jiné ne, - v poděkování je jméno a příjmení vedoucího práce chybně skloňováno, - v úvodu kapitoly 2 je uvedeno číslo tímto stylem: 1,5*10ˇ8, toto je v technické závěrečné práci nevhodné, - práce obsahuje prázdné stránky, které zbytečně navyšují počet stran: strana 20, 22, 28, 36, 42, 54, 62, - nízká kvalita obrázků, např. obrázek 20, který by bylo vhodné vložit ve vektorovém formátu je ve formátu rastrovém a navíc v nízkém rozlišení, - jako jeden z problémů práce shledávám také fakt, že použité postupy jsou příliš rutinní a nezbývá zde prostor pro vlastní projev schopností studenta, tento prostor však student našel v analýze a návrhu zvýšení účinnosti systému, což vítám. Práce čerpá z 35 zdrojů literatury, které jsou řádně citovány. Zadání práce bylo splněno. Práce splňuje formální i odborné požadavky na bakalářskou práci. Na závěr bych vyzdvihnul přístup studenta k majiteli FVE, kdy student provedl krátký dotazník a rozebral s majitelem možnosti zvýšení účinnosti elektrárny. Tyto informace mohou být užitečné pro náhodné externí čtenáře při zvažování instalace FVE. Práci hodnotím známkou A (90 bodů) a i přes zmíněné nedostatky doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 127539