DVOŘÁK, M. Analýza modelování neshodností různých modelů tranzistorů ve slabé a silné inverzi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Háze, Jiří

Student si vybral téma zadáné od průmyslového partnera ústavu. Téma práce bylo beze zbytku splněno, konzultant hodnotí splnění zadání bez připomínek a její závěry budou využity v praxi. Formální úroveň práce je solidní bez nějakých zásadních nedostatků nebo chyb. Struktura je logicky vystavěna od teorie, přes samotné řešení až po výsledky a závěr. Práce byla průběžně konzultována, byť v zimním semestru nebyl přístup studenta k řešení optimální, tak se v letní semestru podstatně zlepšil. Je nutné podotknout, že student měl práci hotovou a zpracovanou s velkým časovým předstihem. Práci i s ohledem na referenci od odborného konzultanta hodnotím A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kledrowetz, Vilém

V posuzované bakalářské práci zabývající se analýzou modelování neshodností různých modelů tranzistorů ve slabé inverzi student přehledně popsal různé modely tranzistorů a jejich výhody a nevýhody. Doplnil to o řadu výpočtů, rovnic a výstupů ze simulací. Po odborné stránce nemám k práci připomínky. Za nepříliš povedené považuji grafy. Titulky grafů jsou zmatené – např. graf 4. Dále osa Y je někdy kreslena pro stejné hodnoty nad osu X, někdy pod. Výtku mám také k citování schémat převzatých ze skript předmětu BNAO. Ne u všech je uvedena citace, a navíc v seznamu literatury je špatně uvedeno jméno autora. I přes uvedené formální nedostatky se jedná o velmi dobrou práci, kterou hodnotím B/89 b.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 127703