MIKLASOVÁ, M. Vliv nanočástic různých forem oxidu titaničitého na vlastnosti půdní organické hmoty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučerík, Jiří

Diplomová práce Bc. Marty Miklasové "Vliv nanočástic různých forem oxidu titaničitého na vlastnosti půdní organické hmoty" je po všech stránkách velmi kvalitní práce, týkající se doposud neprobádané oblasti, jakou je vliv nanočástic na neživou část přírody. Bc. Marta Miklasová pracovala na své diplomové práci již od 4. ročníku, získala velké množství dat, která pak velmi dobře zpracovala a popsala čtivou formou. Velice oceňuji, že během své práce byla velmi iniciativní, pracovala samostatně, data pravidelně konzultovala a také zvládla prostudovat velké množství relevantní literatury. Získané výsledky představují posun v dané problematice. Na závěr lze jen vyslovit přání, aby na FCH VUT studovalo více takto pracovitých a schopných studentek a studentů jako je Bc. Marta Miklasová.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezáčová, Veronika

Studentka Bc. Marta Miklasová předkládá svou diplomovou práci (DP) na téma „Vliv nanočástic různých forem oxidu titaničitého na vlastnosti půdní organické hmoty“. Tato DP má celkem 84 stran. Po „Úvodu“ je na 31 stranách ve 4 kapitolách zpracován teoretický podklad k práci. Jednotlivé kapitoly jsou psány čtivě, informace jsou uvedeny v logickém sledu od obecných ke konkrétním a nezbytným pro danou práci. Teorii vhodně doplňují obrázky. Při zpracování bylo čerpáno ze 101, v převážné většině anglicky psaných, odborných publikací. V poznámkách pod čarou jsou zde také ozřejměny některé pojmy. Přivítala bych zde i přesnou definici hojně se vyskytujícího pojmu „rigidita (struktury) půdy“ či objasnění např. pojmu „apoptóza“. Praktická část spolu s grafickým zpracováním výsledků a jejich komentářem a diskuzí naplňuje 20 stran DP. Tyto kapitoly jsou přehledně a věcně sepsány. Rovněž kapitoly „Shrnutí výsledků práce“ a „Závěr“ obsahují vhodně formulované závěry práce. Součástí DP je i v příloze uvedené tabulkové zpracování výsledků a další. V této DP se vyskytuje minimum formálních nedostatků (osamocené krátké předložky a spojky na konci řádku, občas zdvojená slova ve větě). Předkládaná DP patří svým rozsahem, zaměřením, dosaženými výsledky i zpracováním mezi nadstandardní DP. Hodnotím ji proto známkou A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123895