KŘIVÁNKOVÁ, Z. Vývoj metod pro rychlou analýzu půdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučerík, Jiří

Bc. Zuzana Křivánková předložila práci "Vývoj metod pro rychlou analýzu půdy" ve které se zabývala možností zlepšit aplikaci termogravimetrie při analýze půdy. Jak výsledky naznačují, zvolená cesta byla správná, i když, jak autorka správně poznamenává, finalizace rovnic bude vyžadovat větší množství vzorků a mnohem delší časový rozsah, než je určen pro vypracování diplomové práce. Nicméně, cíle práce byly splněny. Autorka práci zpracovala přehledně a čtivě, závěry formulovala logicky a srozumitelně. Bc. Zuzana Křivánková pracovala samostatně a i přes některé technické problémy se dařilo konzultovat a získané rady využít. Práce působí dobrým dojmem, je jen škoda, že se při finalizaci vloudila chybička s citací některých obrázků v příloze. Tato maličkost ale nemá zásadní vliv na celkový výsledek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležalová Weissmannová, Helena

Studentka ve své diplomové práci řešila problematiku dalších aplikačních možností termogravimetrie pro analýzu obsahu organického uhlíku a celkového dusíku v půdách. Rešeršní část práce obsahuje definice a charakteristiku základních vlastností půd a obsahuje kapitolku termogravimetrie s principem metody a využití v praxi. Experimentální část práce podrobně popisuje postup termogravimetrické analýzy. Kapitola diskuze výsledků se opírá o získaná data a je zaměřena na verifikaci jednotlivých korelací při různých relativních vlhkostech. Závěr práce potvrzuje, že termogravimetrická analýza může být použita jako rychlá metoda pro stanovení vybraných půdních charakteristik. Připomínky: graf. 2 – mohl být uveden také interval spolehlivosti pod tabulkou 8 je „nenalezen zdroj odkazů „- můžete vysvětlit, co mělo být zdrojem odkazů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123902