VAFEK, Z. Software pro motoristické závody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Student Vafek Zdeněk zpracoval bakalářskou práci na téma Software pro motoristické závody v rozsahu 44 stran. Prezentační úroveň technické zprávy je na vhodné úrovni, kapitoly jsou jasně a logicky členěny podle bodů zadání práce. Po formální stránce technická zpráva nevykazuje zásadní nedostatky, všechny obrázky i tabulky mají adekvátní popisek. Ke své práci student využil 12 citovaných literárních zdrojů. Jednotlivé části práce jsou pak náležitě doplněny odkazy na citovanou literaturu. Lze konstatovat, že student zadání splnil. Student přepracoval stávající řešení uvedeného softwaru a rozšířil jej o další funkcionality s návazností na realizovaný informační systém vytvořený v MySQL. Aktivitu nelze přímo hodnotit, protože na zadání už pracoval v minulém akademickém roce a letos prakticky nevyužíval možností konzultací. Student vše řešil vlastním přístupem.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Holek, Radovan

Diplomant pan Zdeněk Vafek se ve své diplomové práci zabývá návrhem informačního systému pro motoristické závody se zaměřením na závody pravidelnosti. Náročnost zadání lze považovat jak po stránce odborné, tak i časové za odpovídající požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Původní zpráva má 48 stran a skládá se z devíti kapitol. Kapitoly 1 až 3 v rozsahu 8 stran popisují existující původní řešení, ze kterého vychází návrh vlastního řešení, popsaný v kapitolách 4 až 9. Tato část páce má 38 stran a je ji možné považovat za práci studenta. Čtvrtá kapitola v rozsahu 8 stran se zabývá návrhem databázového modelu, je zde konstatováno, že původní datový model měl blíž e nespecifikované nedostatky, a proto byl navržen nový datový model, sestávající ze 22 tabulek dle přiloženého ERD diagramu. Bylo by vhodné uvést pro srovnání původní datový model ze kterého diplomant při práci vycházel. V 5. kapitole diplomant popisuje navržené uživatelské rozhraní, realizované v prostředí Windows Presentation Foundation (WPF). Jsou zde popsané jednotlivé formuláře pro zajištění procesů spojených jak s přípravou jednotlivých závodů, tak s vlastním vkládáním výsledků naměřených časů. Tato část pro vkládání a úpravu změřených dat je popsaná pouze obecně, v práci chybí zmínka o tom, jak vlastní měření dat a zápis do informačního systému probíhá při realizaci skutečného závodu. Navíc je zde nepřesně uvedeno, že ke každému naměřenému času je nutné přidávat poznámky. V práci postrádám rozdělení procesů a s nimi spojených formulářů na procesy, spojené s přípravou závodů a na procesy spojené s vlastním průběhem závodu, průběžnou aktualizací výsledků a jejich zobrazením různým skupinám uživatelů. Za přínosné považuji řešení formulářů s podporou více jazykových variant. Šestá kapitola se zabývá realizací tříd a metod potřebných pro fungování informačního systému. Z popisu jednotlivých podkapitol není zcela zřejmé, které třídy a metody realizoval diplomant a které třídy byly převzaté. Například kapitoly 6.1.1, 6.1.2 a 6.2. Některé ze zde popsaných metod (6.7.2 – Metoda Login, 6.7.3 – Metoda SetStage a 6.7.4.Metoda Request Operation jsou popsané nesrozumitelně. Sedmá kapitola popisuje rozšíření informačního systému o procesy a formuláře určené pro role Reportér a Paddock, osmá kapitola popisuje podporovaná zařízení. Při popisu chronometru v kapitole 8.1 jsou popsané dva pracovní módy (manuální mód a automatické měření) . Chybí zde popis, jak se v obou módech ukládají data do informačního systému a jakým obslužným programem se provádí párování časových záznamů s jednotlivými jezci. Formální úprava technické zprávy je na dobré úrovni, jazyková úroveň práce kromě zmíněných nesrozumitelných odstavců je vyhovující. I přes uvedené nedostatky v technické zprávě diplomant Zdeněk Vafek prokázal bakalářské schopnosti a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 122397