HOLUB, J. Audio zesilovač s modulací PWM pro laboratorní výuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Úkolem studenta Josefa Holuba byl návrh blokové a detailní obvodové struktury přípravku audio zesilovače s PWM modulací pro laboratorní výuku. Uvažovaná konstrukce v zadání obsahuje vstupní analogové obvody, generátor trojúhelníkové signálu, samostatný komparátor, budič výkonových prvků a koncový stupeň včetně LC filtru. Návrh měl zohledňovat požadavky na školní přípravek pro měření v laboratorní výuce předmětu Audio elektronika. Požadována byla dále simulace vybraných dílčích částí laboratorního přípravku, případně jeho celého zapojení. Mohu konstatovat, že předložená bakalářská práce obsahuje kompletní návrh všech výše uvedených bloků, kdy vybrané části byly v souladu se zadáním i úspěšně simulovány. Vstupní obvody používají běžné IO řady TL072, komparátor pak obvod LT1016, generátor trojúhelníkového signálu XW2206 a budič obvod HIP 4082. Integrovány jsou dokonce některé prvky ochrany zesilovače, např. nadproudová ochrana a napájecí zdroj. Výstupní filtr je navržen pomocí SW s Butterworthovou aproximací druhého řádku a mezním kmitočtem 32 kHz. Řešení jednotlivých bloků vychází z doporučených a dostupných zapojení, která však musel student modifikovat pro jeho vlastní individuální konstrukci. Po formální stránce je předložený projekt na průměrné úrovni. Nad rámec zadání byl do práce vložen poměrně efektní 3D model a vizualizace plánované realizace, který ilustrují promyšlený návrh laboratorního přípravku. Konstrukční podklady k realizaci návrhu jsou kompletní. Za běžné situace by byla zadáním samozřejmě požadována i konstrukce funkčního prototypu a jeho laboratorní měření. Toto však díky letošní pandemické situaci způsobené šířením onemocnění COVID-19 nebylo možné na Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně a ani jinde realizovat. Návrh obsažený v bakalářské práci tak prozatím zůstává připraven k pozdější realizaci. Závěrem shrnuji, že zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno. Student pracoval samostatně, kdy na pravidelných konzultacích (nejdříve osobně a později i vzdáleně) prezentoval postupně dosažené výsledky i celý návrh. Oceňuji pečlivou a systematickou práci s 3D modelem a tvorbu konstrukčních podkladů. Navrhuji hodnocení A/92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Petržela, Jiří

Bakalářská práce je výrazně praktická, zabývá se konstrukci laboratorního přípravku zaměřeného na zesilovač pracující ve třídě D. Vlastní zesilovač je složen ze standardních bloků, jedná se v podstatě o katalogové zapojení. Větší invence studenta by však v tomto případě nebyla příliš na místě. Kladně hodnotím snahu studenta o ověření jednotlivých funkčních bloků obvodovou simulací. Zřejmě s ohledem na opatření vlády v souvislosti s šířením koronaviru se studentovi nepodařilo zadání bakalářské práce splnit v plném rozsahu, vlastní realizace a experimentální ověření laboratorního přípravku tak chybí. Podklady pro budoucí hromadnou výrobu DPS jsou však detailní a více než dostatečné. Rovněž zadání budoucí laboratorní úlohy se mi jeví jako rozumné. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, lze však mít několik výhrad. V prvé řadě je to kvalita exportovaných grafů z programu Orcad Pspice, která by mohla být lepší (silnější průběhy, bez gridu a značek). Za nevhodné považuji zobrazení modulové i fázové kmitočtové charakteristiky do jednoho grafu a pod jednu vertikální osu tak, jak je tomu například na Obr. 3-10. Práce obsahuje množství překlepů, jen v v závěru jsem našel tři, jejich celkový výčet je nad rámec tohoto posudku. Kapitolu o 3D modelování bych z práce odstranil, s vlastním zadáním bakalářské práce nesouvisí.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 126086