PŘIDALOVÁ, T. Využití izokinetického dynamometru pro měření a hodnocení svalové síly dolních končetin u sportovců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlíbková, Daniela

Práce byla zaměřena na vyšetření a vyhodnocení maximální síly ve svalech působící na kolenní kloub. Hlavními cíli bylo získat potřebné vědomosti o izokinetické dynamometrii, jejích principech a současném využití. Zvolení anglické verze je velkým přínosem práce, protože dostupnost odborné literatury v naprosté většině existuje pouze v anglickém a německém jazyce a výsledky jsou proto přístupny dalším odborníkům nejen z praxe. Práce s referenčními zdroji, prezentační úroveň, logická návaznost textu i rozsah práce je na výborné úrovni. Studentka navrhla testovací protokol a provedla série vlastního měření sportovců. Ocenila bych především, že se studentce podařilo získat samostatným měřením pod odborným vedením relativně dost dat vzhledem k momentální kovidové situaci. Ve vědeckých publikacích studentka našla obecnou limitaci dynamometrie (možné ovlivnění peak torque ve fázi zrychlení-zpomalení na začátku a konci pohybu) a proto se rozhodla ověřit, zda to ovlivňuje i její data a výslednou interpretaci. Byl navržen program pro zpracování dat, kterým byla získaná data analyzována a byly předloženy nové metody pro jejich interpretaci. Kladně bych ohodnotila fakt, že studentka mimo jiné i kriticky posoudila použité metody a na základě toho prezentovala vlastní názory a závěry podložené výpočty. Například u skupiny mužů vyšly hodnoty torque pro amatérské sportovce vyšší než pro výkonnostní, a proto zavedla ještě navíc parametry v oblasti 90% peak, aby ověřila, jestli je tato skutečnost dána konkrétní skupinou nebo jestli je jiný parametr více vypovídající pro porovnání. Tím, že studentka vymezila oblast 90 a 80% maxima, přišla na nové parametry, nikde zatím neuváděné v dostupné literatuře, které by se teoreticky daly taky použít pro hodnocení svalové funkce (angle90,work90,surf90,RS90-80). Přístupným a kontrolovatelným způsobem studentka doložila konkrétní zkušenost získanou v praxi a umožnila komukoliv, aby podobné pokusy prováděl dál. Toto téma nemá téměř oporu ve vědeckých publikacích, proto byly zkoumány také problémy, které dosud nebyly řečeny a byl podán nový pohled na řešenou problematiku. Studentka uvádí možnosti, kterým směrem by se mohlo ubírat pokračování výzkumu daného tématu. Tímto byl výzkum velmi prospěšným a užitečným pro praxi i pro další autory, kteří se mohou dál tématem zabývat. Finální struktura a členění práce je velmi zdařilé. Stanovený cíl práce a požadavky zadání byly kompletně splněny. Na všechny otázky položené v hypotézách bylo odpovězeno. Studentka byla aktivní během celého akademického roku. Souhrnně hodnotím práci 100b.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Janoušek, Oto

Studentka Tereza Přidalová se ve své práci zabývala izokinetickou dynamometrií, s jejímž využitím porovnávala svalovou sílu amatérských a profesionálních sportovců. Práce je výborně koncipována a srozumitelně prezentuje výzkumné hypotézy i dosažené výsledky. V teoretické části studentka diskutuje známé parametry pro hodnocení svalové síly a dále je rozšiřuje o několik parametrů, které navrhla sama. V praktické části studentka zaznamenala průběhy momentu síly, časové průběhy, úhlové pozice a úhlové rychlosti během flexe a extenze v kolenním kloubu u 25 sportovců. Dále navrhla a realizovala algoritmus filtrující a segmentující záznamy do tří fází, specifikujících oblast zrychlení, izokinetickou oblast a oblast zpomalení na konci pohybu. Z akvizovaných křivek studentka algoritmicky získala jejich parametry, které dále rozdělila do skupin dle pohlaví, výkonnostní skupiny a druhu pohybu. Získané výsledky statisticky zpracovala, přehledně zobrazila a správně interpretovala. V závěrečné části práce studentka důkladně diskutuje dosažené výsledky a objasňuje jejich limity. Práce je zdařilá jak odborně, tak formálně. Zadání je zcela splněno, studentka správně vybrala literární zdroje a korektně s nimi pracuje.

Navrhovaná známka
A
Body
100

eVSKP id 126722