SLAVINSKÝ, V. Batch control automatizovaného barmana [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Student Slavinský Vojtěch zpracoval bakalářskou práci na téma Batch control automatizovaného barmana v rozsahu 42 stran. Prezentační úroveň technické zprávy je na vhodné úrovni, kapitoly jsou jasně a logicky členěny podle bodů zadání práce. Po formální stránce technická zpráva nevykazuje zásadní nedostatky, všechny obrázky i tabulky mají adekvátní popisek. Ke své práci student využil pouze 7 citovaných literárních zdrojů. Jednotlivé části práce jsou pak náležitě doplněny odkazy na citovanou literaturu. Lze konstatovat, že student zadání splnil. Student přepracoval stávající řešení fází z podružného PLC na technologii na PLC řady CompactLogix, který má přímou podporu pro tvorbu fází, stavů podle pravidel dávkového řízení. Dále vytvořil další receptury nápojů do stávajícího systému. Aktivita studenta během řešení práce byla na běžné úrovni a snažil se vše řešit vlastním přístupem. Konzultací využíval v minimální míře.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Knobloch, Tomáš

Posudek je přiložen ve formátu pdf.

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 126875