MUŠINKA, M. Rozpoznání obličeje na ESP32 s využitím existujícího frameworku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Benešl, Tomáš

Bakalářské práce pana Mušinky se věnuje rozpoznáváním obličeje pomocí existujícího frameworku na ESP32 a následné vytvoření demonstrační úlohy jako inteligentní domovní zvonek. Práce je dobře strukturována, rozsahově a prací s literárními zdroji odpovídá doporučením pro bakalářskou práci. Student pracoval velmi nárazově a konzultace nebyly četné. Spoustu výtek k práci zapracovával až po několika upozorněních. Avšak v závěru byla projevena značná snaha a textová část bakalářské práce je na dobré úrovni. V případě zjištění problému s nedostatkem IO na MCU však sám problém vyřešil a celý systém tak oživil. Inteligentní zvonek je pak integrován do systému pro řízení domácnosti – HomeAssistant, kde je demonstrována funkčnost celého systému. Z výše uvedeného lze říci, že práce dokazuje schopnosti studenta bakalářského studia a hlavně z důvodu práce na poslední chvíli hodnotím 79 bodů - C.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Posudek oponenta

Jirgl, Miroslav

Cílem BP pana Mušinky byla realizace demonstrační aplikace pro inteligentní domovní zvonek využitím existujícího frameworku. Zadání práce hodnotím jako středně náročné. Práce je sepsána celkem na 34 stranách a obsahuje 9 kapitol (mimo Úvod a Závěr). První kapitola prezentuje výsledky rešerše problematiky detekce a rozpoznávání tváře. Zde mám připomínku k využití literatury. Celá kapitola totiž vychází pouze ze dvou zdrojů. Navíc chybí odkazy u obrázků. V další kapitole je popsán mikrokontrolér ESP32. Třetí kapitola obsahuje definici požadavků na výsledný systém a základní přehled komponent. Zde chybí jakákoli zmínka, podle jakých parametrů byly jednotlivé komponenty vybírány. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na popis využití ESP32 pro streamování obrazu a rozpoznávání tváře. Kapitoly 6 a 7 popisují HW a SW řešení a konfiguraci, kapitola 8 pak samotnou demonstrační aplikaci pro inteligentní domovní zvonek. Tato kapitola, stejně jako následující zabývající se zhodnocením dosažených výsledků, je však poměrně stručná. Čekal bych zde podrobnější popis výsledné aplikace a jejího testování. Ukázka HW společně s několika ukázkami získaných výsledků je v příloze, nicméně chybí zde popis, proč je tvář na daném obrázku rozpoznána správně či nikoli. Po formální stránce je práce na slušné úrovni, vyjma uvedených nedostatků. Zadání práce bylo splněno, ačkoli, jak bylo uvedeno výše, popis výsledné aplikace a její testování by zasloužili více prostoru. Vzhledem k uvedeným skutečnostem hodnotím práci pana Mušinky známkou C (77b).

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 126923