NĚMEC, I. Hodnocení vybraných parametrů pájecí stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Student Ivo Němec zpracoval bakalářskou práci "Hodnocení vybraných parametrů pájecí stanice". Práce byla realizována ve spolupráci s firmou ABETEC, s.r.o. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se pravidelně účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Byl samostatný při řešení práce. Při řešení bakalářské práce prokázal student vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Práce je zpracována přehledně a formálně správně. Literatura byla během řešení používána. Zadání bakalářské práce bylo splněno v plném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Pan Ivo Němec splnil v plném rozsahu zadání bakalářské práce. Rozdělení celé práce na teoretickou část a experiment odpovídá náplni práce, obě části jsou celkově vyvážené a vyhovující. Celá práce je významné svou novostí sledované problematiky a je přinosem pro další pokračování zkoumání daných vlastností pájecích stanic (s indukčním i s odporovým ohřevem), s hlavním zaměřením na pájecí hroty. Navrhované a provedené experimenty jsou logické a jejcich výsledky jsou přínosně, celkové zhodnocení je logické a lze s ním souhlasit. Dobrá jsou také doporučení pro další pokračování prací. K práci mám následující připomínky: Str.14. Jak to je s vyhříváním pomocí skin efektu (f=13, 56 MHz a 470 kHz)? Neuplatňují se spíše vířivé proudy? V práci jsou drobně gramatické chyby např. str.21 Hroty by měl (i) být = měly být… Málo jste podle mě v závěru zdůraznil že indukční pájecí stanice Hakko-FX 100 má výkon 50 W oproti 100W, které má odporová stanice Hakko-1010. Je tento údaj je výkon dodávaný do hrotu, anebo jak to je? Kolik činí příkon.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 127055