DOLEŽAL, M. Vizualizace stacionárního robotu v C#/WPF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Burian, František

Zadání pro studenta Milana Doležala přišlo jako požadavek z firmy Kuka na jednoduchou bezplatnou uživatelsky přívětivou vizualizaci jejich robota ve stylu digitálního dvojčete, kde by si uživatel mohl kreslit okolí robotu a ověřovat například kolizní trajektorie. V této práci byl vybrán jako simulační nástroj C#/WPF pro snadné programování a budoucí rozšíření. Student Milan Doležal měl za úkol vytvořit komponentu a testovací aplikaci, která zobrazí správně sestavený model stacionárního robotu a tento rozpohybuje. Vstupní data o pohybech byly přímo přijímány z robotu a vizualizovány pohybem digitálního dvojčete. Student musel nastudovat velké množství informací, zejména z oblasti 3D vizualizace a transformací, pochopit a implementovat přímou kinematiku manipulátoru, upravit ji na nestandardní matice v použitém 3D engine a upravit dodané STL modely robotu tak aby měly správné body rotace. Student konzultoval sporadicky na technické bázi a dařilo se až do okamžiku koronakrize práci realizovat. Zbývalo pouze vyzkoušet na reálném robotu funkci příjmu dat z živého robotu. To jsme provedli ještě před epidemiologickým opatřením, student si uložil komunikaci s robotem aby mohl na programu dále ladit. Po opatřeních toto již nebylo testováno na reálném robotu, ale na uložených datech ze záznamu z tohoto experimentu. Tento způsob testu považuji za přiměřeně dostatečný i vzhledem k tomu, že vizualizace byla plně funkční už v okamžiku prvního testu. (k doladění zbývaly drobnosti) Všechny body zadání student splnil.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Chromý, Adam

Předložená práce je členěna do vhodně zvolených kapitol, stejně jako rozsah textu je optimální. Po formální stránce je zpracována uspokojivě, neobsahuje příliš překlepů a typografických chyb, některé větné konstrukce jsou však kostrbaté a nejednoznačné. V práci však postrádám jasné vymezení samotné práce autora. Např. je zde popisováno mnoho tříd, avšak není uvedeno, které z nich jsou součástí použité platformy Helix Toolkit a které jsou již výsledkem práce studenta. Po odborné stránce hodnotím práci jako vyhovující, výsledek se zdá být použitelný v praxi. Výtku mám však k postupu při řešení homogenních transformací, kde student zjistil, že matice je transponovaná oproti standardnímu formátu a nezkoumal hlouběji, proč tomu tak je a jak je vůbec možné, že s transponovanou verzí výpočet vůbec funguje. Matici jednoduše transponoval zpět a počítal s ní dále. Když mu pak nevycházel směr otáčení robotu, opět nešel po jádru věci a směr rotace jednoduše vynásobil konstantou -1. Přestože je tento problém poměrně složitý a nejspíše přesahuje znalosti bakalářského studenta, očekával bych spíše hledání rady u vedoucího než zkusmo upravovat vzorce tak, „aby to vyšlo“, což je přístup velmi neodborný. I přes tento nedostatek však nepochybuji o dostatečné použitelnosti studenta v praxi, neboť se dokázal úspěšně vypořádat s mnoha dalšími problémy, které nejsou triviální a pochází z rozsáhlé oblasti 3D grafiky, která mu byla doposud cizí a kterou si musel sám nastudovat. Všechno body zadání byly splněny. Práci považuji za původní a celkově svědčí o bakalářských schopnostech studenta.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 127091