MERZLIAKOV, E. Umělá inteligence v internetové komunikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jašková, Jana

Cílem práce je popsat zařízení, která jsou schopná samostatně komunikovat s lidmi prostřednictvím internetu. Toto zadání je splněno, neboť autor popsal nejen systémy umělé inteligence z každodenního života, ale také problematiku umělé inteligence v internetové komunikaci, přičemž velkým přínosem je praktická část práce, kde testoval inteligenci tří chatbotů. Z textu je patrný vhled autora do dané problematiky, který získal na základě pročtení aktuálních internetových zdrojů. Jazyková úroveň práce je velmi dobrá se zanedbatelnými, zřídka se vyskytujícími chybami, přičemž celý text je dostatečně koherentní. Práce je psána formálním jazykem s objektivním přístupem. Rozsah práce je dostatečný, text je vhodně členěný a doplněný o množství obrázků a tabulek. Autorovi lze však vytknout jeho neschopnost předložit danou práci v průběhu její tvorby a pozdní odevzdání elektronické verze do informačního systému. Semestrální práci hodnotím známkou A (95 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Rujbrová, Šárka

Tématem práce je popis nejrozšířenějších systémů využívajících umělou inteligenci. Po jazykové stránce se jedná o zdařilou práci, vyskytují se pouze drobné chyby týkající se zejména užití členů či záměny adjektiva a adverbia, případně jde o nedostatky způsobené pravděpodobně v důsledku nepozornosti. Text práce je adekvátně členěn s jasnou logickou návazností jednotlivých částí a celkově lze konstatovat, že po stránce formální práce splňuje veškeré požadavky. Součástí práce jsou obrázky a tabulky, jež text vhodným způsobem doplňují. Z hlediska grafické úpravy je práce na dobré úrovni, byť drobných opomenutí se autor dopustil. Styl práce je populárně vědecký, což se zvoleným tématem zcela koresponduje. Prezentace výsledků srovnávací analýzy výrazně přispívá ke zvýšení celkové atraktivity práce. Závěrem konstatuji, že autor zcela naplnil zadání, jeho práce splňuje veškeré požadavky, a tudíž ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A – 90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 127141