SARBASSOV, T. Technika a společnost - online závislosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Smutný, Milan

Autor podle zadání zpracoval aktuální téma závislostí na komunikačních technologiích. Popisuje jednotlivé typy závislostí způsobených nadužíváním moderních technologií, srovnává s klasickými závislostmi, charakterizuje mechanismus vzniku a podstatu z hlediska medicíny a negativní dopady. Jsou shrnuty současné poznatky této problematiky na základě studia odborné literatury. Po obsahové stránce bez problémů. Jazyk na dobré úrovni. Několikrát se opakuje problém s použitím členů (str. 12, 21, 42). Styl práce v pořádku, s výjimkou příliš osobních postojů prezentovaných v rozšířeném abstraktu (str. 43, 44). Někde vychází jen z malého množství zdrojů (část 9 - Social Media - pouze dva). Vyskytuje se řada formálních nedostatků právě v odkazech. Ty jsou uváděny a citovány, ale ne zcela konzistentně. Položky v seznamu jsou uváděny různými způsoby (cf. Parekh a Zastrow str. 48) nebo nepřesně (Drahošová str. 46), některé nejsou v seznamu (Egorov str. 29) nebo naopak nejsou dohledatelné v textu (Kuss str. 49). Chybí uvedení zdroje u grafů (str. 11). Toto snižuje celkovou kvalitu práce. Nedobře působí i nestandardní způsob číslování kapitol a podkapitol, které jsou označovány nezávisle, tedy např. kapitola 2 začíná podkapitolou 5 - str. 24 (?). V dalším zpracování tématu by bylo vhodné doplnit o vlastní výzkum, byť omezeného rozsahu, jehož výsledky by se srovnaly s poznatky uvedenými v odborné literatuře. Závěr: autor prokázal požadovanou znalost anglického jazyka, schopnost zpracovat téma podle zadání na základě adekvátních zdrojů a předložený text tedy splňuje svůj účel. Práce i s výše uvedenými problémy splňuje požadavky, doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Baumgartnerová, Alena

V této bakalářské práci – Technika a společnost-online závislosti – bylo zadáním popsat současný stav poznatků spojených se závislostí na komunikačních technologiích a jejích negativních dopadech a popsat různé možnosti řešení souvisejících problémů. Autor práce provedl opravdu důkladnou rešerši jak doporučených, tak i jiných zdrojů a podařilo se mu sestavit přehledný popis dané problematiky a zároveň i poskytnout přehled možných řešení, která jsou navrhována předními odborníky. Z práce lze i vysledovat autorův střízlivý a objektivní přístup k dané problematice, který vyjadřuje i v závěru své práce. Chybí zde ale rozebrání tak závažného problému, jakým je kyberšikana. Celá práce je napsána jednotným formálním, někdy až příliš, stylem, typickým pro vysoce vědecká pojednání. Z formálního hlediska se ale vyskytuje problém v organizaci textu – špatně nastavené okraje, nejednotnost písma hned v úvodu práce s drobnými chybami, zřejmě kvůli nepozorné editaci textu. V odevzdaném dokumentu jsou i nepochopitelně ponechány volné strany – celkem jich je 8, což opět svědčí o nedůsledné editaci a kazí celkový dojem z odvedené práce a způsobuje mírně nedostatečnou délku. Jinak je ale text přehledný, dobře členěný a logicky navazující, doplněný názornými grafy, u kterých ale chybí odkaz na zdroj. Z jazykového hlediska se v práci několikrát vyskytují chyby ve slovosledu, vynechání podmětu ve vedlejší větě, vzácně ve shodě přísudku s podmětem – spíše z nepozornosti, případně v chybné předložkové vazbě. Autor však prokazuje dobrou znalost kohezních prostředků a umí je správně použít tak, aby sdílená informace byla srozumitelná a jasně navazující. Zadání práce je splněno, doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 127186