ZELINKOVÁ, K. Vodivostní model lidské tkáně pro účely elektroporace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotná, Veronika

Studentka v rámci své bakalářské práce zpracovala téma vodivostního modelu lidské tkáně pro účely elektroporace. Tématika elektroporace je velmi aktuální a diskutovaná a nabízí mnoho možností k bádání a objevování. Tento potenciál však nebyl plně využit. V rámci literární rešerše o simulacích elektroporačního procesu bych si představovala rozsáhlejší prozkoumání a shrnutí různých přístupů a způsobů simulace, které by pomohly k lepšímu proniknutí do dané problematiky. Výsledky simulací jsou částečně zavádějící, protože jejich řešení není zcela správné. Je třeba počítat s tím, že katetr v srdeční dutině bude vždy obklopen protékající krví a ani při dokonalém kontaktu nebude plně obklopen pouze srdeční tkání. Dále je důležité si uvědomit, že katetr se vždy bude tkáně pouze dotýkat a v žádném případě nebude zapíchnut dovnitř tkáně. Diskuze dosažených výsledků je poměrně strohá a dále postrádám souhrn velikostí parametrů, pro které byly simulace provedeny. Po formální stránce se mi nelíbí kvalita některých obrázků a občasné gramatické a technicky nepřesné formulace a překlepy. I když práce formálně splňuje všechny body zadání, s přístupem studentky jsem nebyla příliš spokojena. I přesto, že měla na její vypracování čtyři semestry, začala práci konzultovat až v posledních dnech před jejím odevzdáním, takže nemohly být odstraněny všechny nedostatky řešení.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Posudek oponenta

Cipín, Radoslav

Studentka se ve své práci zabývá problematikou šíření elektrického potenciálu při elektroporaci. Samotné téma bakalářské práce má relativně vysoký potenciál, který je ovšem velmi snížen samotným autorčiným vypracováním. V práci se vyskytuje celá řada překlepů a nepříliš technicky korektních pojmů, jako např: na str. 19 „… jehož funkcí je nabíjet akumulační transformátor.“, na str. 14 „… léčba není neriskantní a lze ji považovat bezpečnou …“, na str. 17. „bipolární tranzistor s izolovaným hrdlem (IGBT)“ apod. Leckde komentář v jednotlivých kapitolách, viz např. kap. 2.2, nebo k některým obrázkům, viz např. Obr. 8, je velmi matoucí, neřkuli zavádějící a bez důkladného uvedení téměř bezcenný. Co se týče samotných simulací, bylo by záhodno uvést veškeré materiálové vlastnosti použité při těchto simulacích, nejlépe na jednom místě. A provést detailnější diskusi dosažených výsledků a odůvodnit proč a za jakých podmínek byly jednotlivé simulace provedeny. Zadání bakalářské práce bylo splněno, a i přes uvedené nedostatky ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 127359