NOVOTNÝ, T. Lokalizace videoher [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastná, Dagmar

Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematiku lokalizace videoher a využití dostupného softwaru tak, aby byl daný produkt co nejlépe přizpůsoben cílovému jazyku a odlišné kultuře. Diplomant si zvolil teoreticko-empirický přístup ke zpracování tématu. V teoretické části představuje historický vývoj a žánry videoher. Zde také zahrnuje stěžejní téma internacionalizace videoher s důrazem na možnosti uživatelského prostředí a s ohledem na kulturní kontext. Dalším nosným tématem této části, kterou autor dobře zpracoval, je vysvětlení pojmu lokalizace, metod a stupňů lokalizace, což tvoří potřebnou teoretickou základnu k praktické části. V praktické části se autor soustředí na aplikaci teoretických poznatků, kdy analyzuje vybrané videohry podle jednotlivých stupňů lokalizačního procesu. Nedostatky vykazuje empirická část, která trpí určitým zjednodušením a nemá ambice předložit detailní analýzu, nýbrž se často jedná o limitované hodnocení komerční povahy (např. 7.1, 7.2). Práce je psaná populárně naučným stylem a vhodně doprovázena četnými obrázky. Zde je však nutné podotknout, že jejich popisky neměly být značeny podle kapitol. Navzdory opakujícím se gramatickým chybám (např. používání členů určitých i neurčitých, shoda podmětu s přísudkem) lze tuto oblast hodnotit jako dostačující. Formální úprava bakalářské práce trpí dílčími chybami, ty největší se objevují v oblasti citací a referencí. I přes výše zmíněné nedostatky práce splňuje obecné akademické požadavky, a proto ji doporučuji k obhajobě se známkou C, 70 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Walek, Agata

Cílem práce je analyzovat lokalizaci videoher a poukázat na zavádění a způsob překladu nových pojmů. Autor začleňuje historii videoher, uvádí různé herní žánry, zabývá se otázkou jak lokalizovat, co lokalizovat, do jaké míry lokalizovat, a porovnává míru lokalizace různých her. Zaváděním a způsobem překladu se zabývá velmi okrajově, tento cíl se mu tedy naplnit nepovedlo. Jazyk textu je čtivý a dynamický, vnitřně provázaný patřičnou referencí a kohezními prostředky. Občas se však objeví věty, které nesourodě kombinují přísudky v různých formách, jsou syntakticky neúplné, mají nesprávný slovosled. Autor někdy volí nevhodné lexikální prostředky, chybuje v interpunkci (např. v časových větách), nepoužívá členy v genitivních vazbách, vyskytnou se i chyby základní (how it looks, the way how, on the picture). Český abstrakt je neuhlazený, stylisticky nepřitažlivý. Co se týče grafické stránky, je text nesjednocený - jsou zde různé formáty řádkování, nadpisy podkapitol jsou sotva vidět. Další formální náležitosti splňují daná kritéria.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 127881