ŠPINA, M. Měnič napětí s MPPT algoritmem pro solární článek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Huták, Petr

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout měnič pro solární panel malého výkonu využívající MPPT algoritmus. Energie se ukládá do akumulátoru. Základem měniče je levný modul z platformy arduino doplněný o výkonové a měřící obvody. Je třeba zdůraznit, že student pracoval zcela samostatně, avšak výsledek je jak po teoretické tak i praktické stránce výborný. Student splnil zadání bezezbytku, což je patrné i z výsledku měření na realizovaném měniči. Práce je logicky uspořádaná do kapitol, je zde podrobný návrh hardwarové části měřiče, včetně návrhu DPS. Dále byl úspěšně implementován MPPT algoritmus. Po formální a jazykové stránce je práce až na některé méně vhodné formulace v pořádku. Výsledkem práce je prakticky využitelný a reprodukovatelný měnič.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Pazdera, Ivo

Bakalářská práce popisuje simulaci, návrh a výrobu měniče napětí s MPPT (Maximum Power Point Tracking) algoritmem pro solární článek. Cílem práce tedy bylo vytvořit model měniče s algoritmem MPPT pro ideální zatížení solárního článku, který dále umožňuje uložit energii do lithiového akumulátoru. V dalším kroku měl být tento měnič navrhnut, vyroben a odzkoušen v reálném provozu. V teoretické části práce student vypracoval rešerši obnovitelných zdrojů energie, technologií solárních panelů, akumulátorů elektrické energie a nakonec principy základních typů MPPT algoritmů. Teoretická část je po formální stránce logicky a přehledně členěna s minimem překlepů a gramatických chyb. Praktická část popisuje návrh jednotlivých částí měniče a realizaci modelu soustavy fotovoltaického panelu, měniče a lithiového akumulátoru. Pomocí tohoto modelu je ověřen zvolený typ MPPT algoritmu, který je následně implementován do zvoleného mikrokontroleru ESP32. Poslední část bakalářské práce se věnuje praktické realizaci měniče, výrobě DPS, implementaci kódu, oživení a kontrolnímu měření vyvíjeného zařízení. V praktické části se již ve větší míře objevují, překlepy, nevhodné či netechnické obraty, cituji: „komunikaci s skrz sériový monitor,“ a další. Na straně 28 je v anglickém jazyce uvedena tabulka vztahující se k návrhu filtrační indukčnosti. Bylo by vhodné použít oficiální jazyk bakalářské práce a jednotlivé veličiny vysvětlit v textu. V kapitole praktické realizace se objevují nevhodné neformální popisy typu, cituji: „I přes poměrně dlouhou dobu ohřevu to tento modul přežil.“ Dále je zde popis oživování zahlcen nepodstatnými informacemi, což zhoršuje orientaci v textu a jeho celkovou čtivost. I přes uvedené nedostatky má bakalářská práce dobrou technickou i prezentační úroveň. Student splnil všechny body zadání a bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 127886