PUSTKA, V. Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích čajů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kuchyňa, Jaroslav

Diplomová práce p. Václava Pustky splňuje všechny požadavky zadání. Literární rešerše je přehledná a poskytuje ucelený přehled metod stanovení mykotoxinů v potravinách. Student výborně použil získané literární poznatky v praktické části diplomové práce, což se projevilo zejména při výběru vhodné analytické metody HPLC pro stanovení aflatoxinů a ochratoxinu A. V praktické části pracoval student samostatně při přípravě vzorků a měření na kapalinovém chromatografu. Dílčí výsledky pravidelně konzultoval s vedoucím diplomové práce. Vzhledem k složité matrici vzorků čajů, považuji výsledky validace metody stanovení a přípravy vzorků za vynikající. Tato diplomová práce má i praktický význam, protože umožnila zavést a akreditovat metodu stanovení aflatoxinů a ochratoxinu A v laboratoři fy. Labtech s.r.o.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Maleček, Miroslav

Diplomová práce je zaměřena na vývoj rutinní metody pro stanovení aflatoxinů a ochratoxinu A v čajích. Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky a popisuje rozdílné přístupy k dané problematice. Kromě popisu nejvíce používaných metod se autor věnuje i vlastním toxinům, jejich vzniku a účinkům. Část teoretické sekce je věnována i popisu principů nejvíce používaných metod, HPLC a ELISA. Vzhledem na požadavek pozdější akreditace je pozornost věnována i popisu validace analytické metody. Experimentální část je zpracována přehledně včetně tabulek, grafů a obrázků. Součástí práce je i úspěšná výroba fotochemického reaktoru pro HPLC fluorimetrické stanovení.V práci je minimum překlepů (např. cyklodektrin místo cyklodextrin), na straně 35 je chybně v textu odkaz na tabulku 5.2 místo 6.2 Práce je i přes vliv epidemie Covid-19 na možnosti laboratorní činnost zpracována kvalitně a v požadovaném rozsahu. Je jen škoda, že vzhledem k nedostaku času nebylo možno doplnit metodu o analýzu pravých čajů. Jejím praktickým výsledkem je i tak následná akreditace metody ČIA. K autorovy mám dva dotazy: 1. Byly zkoušeny i jiné HPLC kolony než Kinetex? 2. Jakou funkci má při přípravě vzorků TWEEN 20? Práce je velmi dobře zpracovaná a bylo využito řady literárních pramenů. Hodnotím ji stupněm "A"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 124073