BITTNER, J. Moderní systémy řízení pro automatizaci budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Petr

Cílem práce byl návrh laboratorní úlohy pro výuku a testování systému KNX s komponentami různých výrobců. Práce zahrnovala výrobu laboratorních přípravků, zapojení a programování a vytvoření laboratorního návodu pro práci se systémem KNX. Zadání závěrečné práce vycházelo z potřeb UEEN FEKT VUT a práce byla realizována pod odborným vedením konzultanta ing. Bronislava Bátory, PhD. s využitím laboratoří UEEN. Student po celou dobu řešení problematiky postupoval aktivně a iniciativně, navrhoval možná řešení, konzultoval jednotlivé kroky a postupoval systematicky. Díky dlouhodobě poctivému přístupu se autorovi práce podařilo překonat i obtíže související s nemožností přístupu do laboratoří po významnou část semestru. I přes uvedené obtíže autor práci včas dokončil a to včetně četných realizačních výstupů. Z množství realizovaných komponent je zjevné, že do realizační části práce autor investoval poměrně značné množství času. Výsledek realizované práce bude pro laboratoř přínosný a zadavatelem je kladně hodnocen (viz posudek konzultanta). Po formální stránce je práce rovněž na velmi vysoké úrovni, byť bych spíše než použití vektorového grafického editoru Inkscape očekával pro tvorbu šablon použití nástrojů z kategorie CAD, ale na vysoké kvalitě výsledku toto nic podstatného nemění. Autor při řešení prokázal výborné schopnosti jak v oblasti realizační, tak v oblasti dokumentační. Práci proto hodnotím jako výbornou.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Janík, Daniel

Předložená bakalářská práce pana Jakuba Bittnera se zabývá návrhem a výrobou laboratorního přípravku a návodu pro šest pracovišť pro laboratorní výuku sběrnicových elektroinstalačních systémů se zaměřením na KNX. Práce v krátkosti popisuje několik základních sběrnicových systémů s důrazem na systém KNX, který je pro práci stěžejní, představuje jeho základní vlastnosti, topologii, způsob komunikace, používaný hardware a způsob programování celého systému. Práce je rozdělena do šesti kapitol, které na sebe logicky navazují. Přílohu tvoří návrh krabiček pro jednotlivé komponenty na laboratorních pracovištích, popis nastavení jednotlivých přístrojů, laboratorní návod do výuky a software pro definované kompletní laboratorní pracoviště včetně vzdáleného ovládání pomocí Smart Serveru. Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni s minimem pravopisných chyb a stylistických nepřesností. Práce by mohla být v rešeršní části rozsáhlejší, mohlo by být popsáno detailněji více typů sběrnicových systému včetně zahraničních. Teoretická část obsahuje rovněž drobné nepřesnosti. Rozsah použité literatury by mohl být větší, mohl by obsahovat více zahraničních zdrojů, ale vzhledem k zaměření práce je přiměřený. Praktická část práce je na velmi dobré úrovni, z práce je vidět, že student věnoval tvorbě laboratorních přípravků i softwarové stránce práce velké množství času, přípravky jsou konstrukčně zdařilé. Práce výborně prakticky ukazuje jednoznačnou výhodu systému KNX – libovolně kombinovat v jedné instalaci prvky různých výrobců bez dopadu na výsledné funkce systémů. Z přiloženého programu, který student vytvořil je patrné, že už má s programováním v ETS nějaké zkušenosti. Výstupy z bakalářské práce jsou použitelné jak pro plánovanou výuku studentů, tak i pro potřebu dalších prací, které by zde mohly navázat. I přes drobné výtky a nepřesnosti je práce na velmi dobré úrovni, splňuje všechny body zadání a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením A 90 b.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 124058