SÝKORA, V. Vizuální kontrola axiálních ložisek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Janáková, Ilona

Úkolem předložené práce bylo navrhnout kamerový inspekční systém ložiskových kroužků po stránce hardware i software. Zadání lze na bakalářskou práci hodnotit jako poměrně náročné, jelikož k jeho úspěšnému řešení bylo zapotřebí jednak pochopení dané úlohy, ale také zkušenosti a znalosti z více disciplín (např. optika, geometrie, elektrotechnika, počítačového vidění, programování atd.). Předložený dokument má 43 normostran (úvod - závěr), z čehož 9 stran lze považovat za čistě teoretických, zbytek je prací studenta. Obtížnost úlohy, resp. menší nastudování problematiky, je bohužel z některých formulací a tvrzení pana Sýkory znát. Navíc se v práci vyskytují překlepy a syntaktické chyby. Na druhou stranu je práce uspořádána v logickém sledu. Velmi důležitým krokem byla volba jednotlivých komponent systému (kamery, objektivu, báze a především osvětlení) a jejich uspořádání. Kombinaci kamery s objektivem zvolil student z dostupných komponent především na základě potřebné sledované oblasti a rozlišení. Po experimentech s dostupnými světly v laboratoři se student správně rozhodl přistoupit k vlastnímu návrhu světla. Při tomto návrhu byl zásadní vyzařovací úhel vybraných LED diod a jejich vhodné rozmístění. Není možné zajistit stoprocentně rovnoměrné pokrytí potřebné plochy navíc s dalšími podmínkami. Student zvažoval několik návrhů a na základě testů zvolil a realizoval finální uspořádání. Oceňuji, že z hlediska možného univerzálního použití navrhovaného světla i pro jiné aplikace si zkomplikoval návrh volbou dvou typů ledek (barva, vyzařovací úhel) a rozdělení světla do čtvrtin. Světlo navíc umožňuje řízení intenzity a je řešena i ochrana proti přepólování a přepětí, případně podpětí. Snímky, především díky lesklému, tvarově složitému povrchu s různou drsností, nejsou z hlediska zpracování ideální. Student nejdříve řešil kalibraci kamery. I po kalibraci však částečně zůstává, díky krátkému ohnisku a neznámé výšce ložiska, problém s perspektivou. Dále se student zaměřil na detekci jednotlivých kružnic ložiska, jejich dohledávání a odstranění falešných detekcí. Zde si nejsem zcela jista robustností algoritmu, a protože dodaná databáze je poměrně malá, není možné ji příliš ověřit. Naznačen je i jednoduchý algoritmus detekce vad. V kódu se vyskytuje řada nevysvětlených konstant a částí, které mohly být vhodně zapsány do funkcí. Při řešení zadaného tématu jsem doufala ve větší aktivitu a vlastní invenci studenta. Počátek práce na zadání byl spíše pozvolný. Řešení mu navíc značně zkomplikovala aktuální situace šíření pandemie. Ke konci však student konzultoval a pracoval velmi intenzivně. Výsledky práce pana Sýkory celkově svědčí o bakalářských schopnostech, proto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D (66b).

Navrhovaná známka
D
Body
66

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Zadání je možné považovat za splněné. Jedná se o obtížnější praktickou úlohu s širokou škálou možností řešení. Student se ovšem k řešení postavil spíše intuitivně. V práci postrádám rozbory vyhodnocované situace, popis možných řešení a jejich zhodnocení. U průmyslové úlohy bych předpokládal snahu o umístění měřeného objektu do definované pozice. Prezentační úroveň práce je nízká. Práce má 43 stran. Na začátku chybí definice používané terminologie pro ložiska (hřídelové, průchozí, ZKL, FAG), což snižuje orientaci v popisu práce. Vyskytují se zde časté chyby při citování ze zdrojů (např. záměna telecentrického objektivu za teleobjektiv str.5; kamery jsou od firmy The Imaging Source a ne The Image Source; špatně převzatý vzorec 4.10 a další). Práce dále obsahuje značné množství překlepů a nepřesností (např termín „zastínění šumem“; odkaz na neexistující obrázek 5.17 (str. 33), chybějící popis obr 7.1 v textu ...). Čitelnosti by pomohlo doplnění o další obrázky (např.pro vysvětlení symbolů u Houghovy transformace); přehození obr. 2.1 a 2.2, kdy obr 2.2 má větší vypovídací hodnotu. Práce se kromě návrhu skládala ze SW a HW části. HW část se kromě návrhu optiky týkala především osvětlení scény. Pro osvětlení byl proveden návrh a realizace osvětlení, se kterým byly provedeny experimenty a srovnání různých konfigurací na základě realizací. Na základě zkušeností došlo k úpravám rozmístění zdrojů světla (LED diod). Realizované světlo umožňuje měnit intenzitu a má čtyři nezávislé sekce. Pro kvalitní hodnocení výsledků mi u přiložených snímků (obr 6.8, 6.9) čtvrtiny nasvícení chybí vyznačení os (počátku). V SW části byla realizována kalibrace a algoritmy pro vlastní detekci objektu a měření. Tuto HW a SW část lze považovat za práci studenta a zároveň svědčí o jeho schopnosti práce s literaturou. Realizace svědčí o orientaci studenta v dané problematice, i když bych přivítal větší hloubku jak v návrhu, tak v realizaci (rozbor řešení, varianty řešení). Chybí mi také přehledné shrnutí výsledků s hodnocením kvality navrženého řešení (například opakovatelnost pro různé snímky téhož ložiska). Při popisu SW popisuje důležité kroky velice stručně (str. 39 – chybí popis, jak se pozná, že data přísluší jedné kružnici). Dosti závažným nedostatkem je to, že snímky jsou přejaseny (kalibrace i měření) což snižuje přesnost lokalizace hran i možnost detekce vad. Zvláště když zpracování je postaveno pouze na prahování. U kalibrace je vhodné pokrýt kalibračním vzorem (byť postupně) celé zorné pole. Zdrojové texty jsou přiloženy na CD, včetně datasetu pro kalibraci a 24 snímků ložisek. Na CD mi chybí detailnější popis obsahu/funkce a autorství přiložených souborů. Skripty předpokládají jinou strukturu adresářů než je na CD, pro spuštění se tedy musí upravovat. Přiložené skripty lze spustit a pracují s výsledky popsanými v práci. Přiložená práce celkově svědčí o bakalářských schopnostech studenta.

Navrhovaná známka
D
Body
61

Otázky

eVSKP id 126887