KYZLÍK, L. Systém logování příchodů pomocí NFC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaczmarczyk, Václav

V rámci práce se student zabývá návrhem a výrobou modulů pro logování příchodů pomocí identifikační karty. Předložená práce má jasně definovanou logickou strukturu. Začíná poměrně zdařilým popisem NFC technologie a důležitých standardů. V další části se student věnuje průzkumu trhu a pokouší se porovnat jednotlivá existující řešení a definovat jejich základní parametry tak, aby mohl implementovat řešení vlastní. V rámci dalších částí práce pak student řeší návrh vlastního hardware a software. Postup návrhu je dokumentován dostatečně. Zdrojové kódy mikrokontroléru se jeví jako použitelné. V této části je však několik velkých nedostatků. Předně nikde není uvedena fotografie kompletního výrobku. Student hardwarové provedení výrobku dosud nedemonstroval, konzultace probíhaly výhradně telefonicky a vždy se ladila softwarová funkčnost výrobku a postup jeho integrace do nadřazeného systému. Dalším problémem je absence popisu testů provedených na výrobku. Po formální stránce je práce na dobré úrovni, oceňuji to, že je psána v anglickém jazyce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou C (75 bodů), avšak pouze následujícími podmínkami: 1) Student přinese fyzický hardware – čtečku 2) Student do prezentace doplní metodiku a výsledky testování čtečky.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Baštán, Ondřej

Předmětem předložené práce byl návrh čtečky NFC karet umožňující komunikovat s nadřazeným systémem prostřednictvím WIFI nebo ethernetu. Zadání práce bylo prakticky zaměřené a patřilo k jednodušším. Práce je sepsána celkem na 37 stranách (od úvodu po závěr) a obsahuje jak papírové tak elektronické přílohy. Po formální stránce je práce až na drobné chyby (absence seznamu zkratek, kapitoly bez obsahu, atd.) sepsána kvalitně. V první kapitole student provádí teoretický rozbor NFC technologie. Následně se zabývá literární rešerší na téma NFC čteček na jejímž závěru je vyhodnocení vhodného řešení. Student se zde jednotlivé čtečky hodnotí v kontextu s požadavky na jím konstruované zařízení. Tyto požadavky však v práci nejsou uvedeny. V rešerši nemá rovněž uvedeny žádné kandidáty umožňující komunikaci po ethernet rozhraní. Ve třetí kapitole autor přistupuje k návrhu HW NFC čtečky. Zde autor stručně popisuje architekturu systému a jednotlivé HW moduly, které ve svém návrhu použil. Na konci této kapitoly je proveden výpočet nákladů studentova řešení s cílem porovnat tyto náklady s komerčně dostupnými řešeními. Student zde nezapočítal náklady spojené se zakrytováním zařízení a certifikacemi nutnými k uvedení na trh, takže srovnání není zcela korektní. Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem SW vybavení zařízení. Zde student výstižně popisuje jednotlivé části řešení. S výjimkou skutečnosti, že v práci nejsou uvedeny konkrétní požadavky na výsledné zařízení, a nelze tedy důkladně zhodnotit použité komponenty a řešení, nemám k odborné stránce práce žádné výhrady. Práce je rovněž velmi stručná. To je nejspíš způsobeno tím, že se autor v práci nevyjadřuje ke 3 bodu zadání. Informace o tom, zda se autor tímto bodem zabýval nejsou uvedeny ani v závěru. Vzhledem k těmto skutečnostem hodnotím práci 50b E, pokud student prokáže že splnil i 3. bod zadání, hodnotil bych práci jako dobrou.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 126922