FICEK, D. Navádění pomocí kamery [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Práce spočívala v možnosti určení pozice v daném prostoru, na kterou je ukazováno, pomocí kamer. Pro lepší kontrolu přesnosti byl prostor reprezentován monitorem se zobrazováním polohy kurzoru ve zpětné vazbě na základě vypočtených dat. Student přistupoval k práci odpovědně, práci pravidelně konzultoval. Zadání považuji za splněné. Přesto, že zadání bylo navrženo pro možnosti práce v laboratoři (stojany se značkami, možnost použití více synchronizovaných kamer pro 3D stanovení polohy), podařilo se studentovi zadání splnit velice kvalitně. Navrhl několik metod, realizoval je HW i SW, provedl testovací měření a výsledky srovnal. Práce je na dobré úrovni a při zpracování bylo vycházeno z dostupné literatury, která je v práci uvedena. Práce může sloužit jako úvodní studie pro aplikace, kdy je potřebné stanovit pozici ve scéně, kam míří kamera, nebo objekt definovaného tvaru.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Honec, Peter

Téma bakalářské práce se zaobírá určením pozice v prostoru pomocí kamer s možností využití např. v projektech rozšířené reality. Téma se dá posoudit jako středně obtížné. Dokument bakalářské práce je napsán věcně a čtivě, v logickém sledu, bez gramatických chyb a se všemi náležitostmi. V úvodu práce student rozebírá obecné základy teorie zpracování obrazu. Zde student nezklamal a použil oblíbenou fotografii Leny Söderberg, bez které by tato kapitola snad ani nemohla být. Dále jsou rozebrány neuronové sítě, hluboké učení a popis vnitřních/vnějších parametrů kamery a kalibrace – defacto tedy teorie přímo související s budoucí realizací práce. Pro řešení student využil Python, OpenCV a Tensorflow/Keras. Bohužel nemohu ověřit funkcionalitu, v příloze práce nebyly vloženy testovací snímky. Kód je psán celkem čistě a dokonce, uvítal bych ale detailnější komentáře v kódu. Na druhou stranu je toto vyváženo obecným popisem v README.md, který částečně napravuje předešlou výtku. Student projevil bakalářské dovednosti, provedl veškeré kroky od nastudování problému, návrhu a otestování několika metod, přes realizaci až po shrnutí výsledků. Zadání práce bylo splněno ve všech bodech, dokonce výsledek mírně překračuje standard pro bakalářskou práci. Doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 126972